Aktuellt

Sommarstängt

SOMMARSTÄNGT PÅ MmD

Från och med idag 1 juli har vi på MmD sommarstängt. Vi är åter på kontoret den 5 augusti igen. Under denna period kommer vi därför inte ha möjlighet att svara i telefon eller kolla av mejlen. Mejlen kommer istället att besvaras i kronologisk ordning efter den 5 augusti. Så kommer vi återkomma till dig så fort som möjligt.

RÅD OCH STÖD
När vi har sommarstängt kommer vi ej ha möjlighet att ge råd och stöd. Om du under tiden vi har stängt har frågor om diskriminering rekommenderar vi dig att ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen (DO). Information om DO finns på www.do.se

DISKRIMINERAD PÅ JOBBET?
Om du upplever dig ha blivit utsatt för diskriminering i arbetslivet är det först och främst ditt fackförbund du skall vända dig till. Om du inte är fackligt ansluten och frågan rör uppsägning eller avsked rekommenderar vi att du tar kontakt med DO då tidsgränserna för att kunna ta upp ett ärende är korta inom arbetslivet.

Vi önskar er alla en riktigt fin sommar!

Vi söker rättssakkunnig/jurist till barnrättsprojekt

MmD kommer under sommaren att starta upp ett nytt barnrättsprojekt, Aktion som metod. Projektet syftar till att arbeta systematiskt mot individuell och strukturell diskriminering som drabbar barn och unga.

 

Därför söker vi nu en rättskunnig/jurist till vårt nya projekt. Tjänsten innebär att du kommer att arbeta med att ta fram nya metoder för att förebygga och motverka diskriminering, i samverkan med barn och unga. Du kommer också att arbeta med utbildningsfrågor och med opinionsbildning. Du kommer i ditt arbete ha ett nära samarbete med övriga projektmedarbete så som projektledare, jurist och processledare.

 

Mer om tjänsten och hur du söker den finner du här.

Brev till jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Malmö mot Diskriminering (MmD) har under tre år, med stöd från Allmänna arvsfonden, drivit projektet DiBU; Diskriminering mot Barn och Unga. Projektet har haft till syfte att synliggöra diskriminering som drabbar barn och unga, och att motverka denna diskriminer­ing genom utbildning, opinionsbildning och genom att erbjuda juridisk rådgivning och stöd direkt till dem som utsätts.

 

Under de tre år som projektet har funnits har vi tagit emot och handlagt drygt 110 anmälningar som rört diskriminering av barn och unga. Vi har i projektet träffat ytterligare drygt 1160 barn och unga i utbildnings­sammanhang, och där tagit del av deras erfarenheter och tankar gällande diskriminering och orättvisor.

 

Utifrån projektets ärendehandläggning och utbildningsinsatser har vi kunnat identifiera flera hinder och problemområden som riskerar barn och ungas rätt till skydd mot diskriminering. Dessa har vi sammanställt i ett brev som vi överlämnat till jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och skickat till kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

 

Brevet i sin helhet finns här.

Remissvar: Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne, Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering, Malmö mot Diskriminering (MmD) och Individuell Människohjälp (IM) som beretts tillfälle att yttra sig över utredningen Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige, vill med utgångspunkt i våra respektive verksamheter lämna följande remissvar.

 

Utredningen är efterfrågad, emotsedd och ett välbehövligt steg för att stärka arbetet med de mänskliga rättigheterna i Sverige idag. Vi som skriver detta remissvar har tagit vår utgångspunkt i våra respektive verksamheter och det arbete som vi bedriver för mänskliga rättigheter och mot diskriminering i Sverige idag. I det arbetet möter vi på regelbunden basis människor som får sina mänskliga rättigheter kränkta och som inte heller har möjlighet till upprättelse. Vi utbildar och processleder kommuner, företag, organisationer med flera och ser gång på gång hur stora kunskapsluckor det finns gällande det ansvar som arbetsgivare, utbildningsanordnare och andra har i relation till diskrimineringslagstiftningen. Vi ser också dagligen hur människor genom strukturell diskriminering får sina rättigheter kränkta i skolan, på bostadsmarknaden eller inom arbetslivet. Vi är av den åsikten att arbetet med mänskliga rättigheter generellt, och arbetet mot diskriminering specifikt, måste stärkas i Sverige. Vår förhoppning är att en nationell institution för mänskliga rättigheter ska vara den samlande kraften i detta arbete.

 

Sammanfattning av remissvaret

  • Vi anser att det bör utredas om institutionens uppdrag ska utvidgas till att även bedriva tillsyn och ta emot enskilda klagomål. Detta för att institutionen ska bli mer tillgänglig och trovärdig samt för att dess arbete ska få direkta konsekvenser för de enskilda som berörs och skyddas av de mänskliga rättigheterna. Att det aktuella förslaget medför en institution vars arbete inte ger effekter för enskilda ser vi som en stor brist. Utredningen har angett att Parisprinciperna inte kräver att tillsyn utgör en del av institutionens verksamhet, utan anger det som ett frivilligt åtagande. Detta innebär inte att en tillsynsverksamhet inte är behövligt i Sverige. Utredningen anger vidare att tillsyn inte ska ingå i institutionens uppdrag eftersom det skulle vara resurskrävande. Att något är resurskrävande är inte ett fullgott argument för att låta bli att genomföra det. Utredningen visar inte heller på att resursåtgången för en tillsynsverksamhet har utretts i någon egentlig mening.
  • Vi anser att institutionens förslag och rapporter till regeringen ska ges mer tyngd, till exempel genom att regeringen avkrävs återrapportering till institutionen.
  • Vi anser att det finns en risk för att den föreslagna myndighetsformen inte uppnår det oberoende i förhållande till regeringen som krävs för en MR-institution. Vi vill poängtera att det framtida arbetet med att säkerställa myndighetens oberoende är en avgörande fråga.
  • Vi anser att representation från berörda grupper och civilsamhället bör främjas ännu mer än vad som görs i det aktuella förslaget. Detta till exempel genom att Rådets position och inflytande stärks och att vissa grupper garanteras en plats i styrelsen.
  • Vi tillstyrker förslaget om att utreda ett grundlagsskydd för institutionen och anser att ett sådant krävs för att garantera institutionens oberoende och kontinuitet. 
  • Vi tillstyrker även utredningens slutsats om att frågan om institutionen ska ta över Diskrimineringsombudsmannens främjandeuppdrag ska utredas vidare. Vi vill dock särskilt poängtera vikten av att antidiskrimineringsbyråerna i Sverige i ett tidigt skede involveras i en sådan utredning.

 

Remissvaret i sin helhet finns här.

Ny telefontid

Från och med onsdag den 8 maj har MmD ny telefontid.

 

Mellan 12.00 och 18.00 varje onsdag besvarar MmD:s jurister dina frågor om diskriminering via telefon, mail och chat.

 

Du når oss på:

telefon: 040 – 63 65 140

epost: radgivning@malmomotdiskriminering.se

chatt: klicka på chattsymbolen nere i högra hörnet.

Låt Malmö vara en föregångare i kampen mot en ojämlik bostadsmarknad

Malmö mot Diskriminering (MmD) välkomnar Katrin Stjernfeldt Jammehs (S) och Roko Kursars (L) synsätt på bostaden som en social rättighet och inte en vara. Att kommunledningen beslutat att Malmö stad ska ansluta sig till FN:s initiativ The Shiftär ett utmärkt steg på vägen mot en jämlik bostadsmarknad. Låt Malmö stads bostadspolitik vara en föregångare, där enskildas behov får styra och där synen på bostaden som mänsklig rättighet sätter ramarna. Frågan är bara hur modig Malmö stad vågar vara?

 

Enligt Katrin Stjernfeldt Jammeh och Roko Kursar ska Malmö stads arbete med The Shiftutgå från ett samarbete med näringslivet i syfte att verka för ett bostadsbyggande i hela staden, för att åstadkomma en blandad stad med blandade upplåtelseformer. Men ett verksamt arbete med The Shift,för en jämlik bostadsmarknad, stannar inte vid åtgärder för bostadsbyggande.

 

Enligt bostadsforskaren Carina Listerborn har Sverige inte en generell bostadsbrist, utan en bostadsojämlikhet som är knuten till de ökande inkomst- och förmögenhetsklyftorna. Den selektiva bostadsbristen drabbar socioekonomiskt utsatta grupper mycket hårt, men problemen är större än att fattiga hushåll har svårt att få en bostad. Ett omfattande men ouppmärksammat problem är den diskriminering många individer utsätts för.

 

Det saknas i stort politiska röster, inlägg på debattsidorna eller initiativ för att uppmärksamma, motverka och förändra de strukturer, den okunskap och den lagstiftning som upprätthåller diskriminering på bostadsmarknaden. Bostadsdiskriminering sker i hela boendekedjan och kan medföra förödande konsekvenser för den enskilde, både känslomässigt och ekonomiskt.

 

MmD ger kostnadsfritt råd och stöd till individer som har utsatts för diskriminering. Vi möts av berättelser där enskilda vittnar om allt ifrån rasistiska trakasserier, till uppsägningar i strid med hyreslagen där motivet till uppsägningen har en koppling till en diskrimineringsgrund och upplevelser av att ha blivit bortvald i bostadskön på grund av namn eller hudfärg. I över hälften av ärenden som rör bostadsdiskriminering har barn blivit direkt eller indirekt påverkade av de diskriminerande händelserna.

 

De individärenden som inkommer till MmD synliggör problem på bostadsmarknaden som i andra sammanhang döljs. De här berättelserna måste få ta större plats. Det handlar inte om enskilda som råkat ut för en bedrövlig hyresvärd, utan om strukturella problem.

 

Kommuner har ett stort ansvar att axla i förhållande till bostadsojämlikhet och diskriminering, men också stor potential och tillgång till kraftfulla verktyg. Det krävs en kunnig och nytänkande kommun för att denna potential ska kunna realiseras. För att Malmö stad på allvar ska bidra till ett perspektivskifte så som The Shift, föreslår MmD följande åtgärder för att kunna skapa en bostadsstrategi för en bostadsmarknad fri från diskriminering:

 

Agera för kunskap.

  • Det finns ett stort behov av kunskapshöjande insatser. Hyresvärdar har enligt vår erfarenhet stora kunskapsluckor om diskrimineringslagen, trots att de har ett ansvar enligt lag gentemot bostadssökande och hyresgäster. Malmö stad och MKB samarbetar med fastighetsägare runt om i hela Malmö. Våga ställ krav på att hyresvärdarna utbildar sig, och erbjud kunskapshöjande insatser.

 

Skapa förutsättningar för samverkan.

  • Skapa ett forum där ansvarsbärande aktörer, så som hyresvärdar, får möjlighet att möta akademi, civilsamhälle och beslutsfattare för att tillsammans hitta vägar framåt. Malmö stad bör vara en drivande kraft i det arbete som krävs för att ta fram och implementera verksamma metoder mot diskriminering på bostadsmarknaden.

 

Var ett föredöme.

  • MKB har redan idag mer generösa uthyrningskriterier än många andra kommunala skånska bostadsbolag. Ett nästa steg är att, via ett ägardirektiv till MKB, uppdra bolaget att arbeta förebyggande mot diskriminering inom ramen för sin verksamhet. Genom att MKB intar en ledande roll kan bolaget visa vägen för både kommunala och privata bostadsbolag hur ett förebyggande arbete mot diskriminering kan se ut.

 

Med detta sagt vill MmD bjuda in Malmö stad till ett gemensamt arbete för en jämlik bostadsmarknad fri från diskriminering där vi vill vara en röst för alla Malmös boende och bostadssökande.

Angående Malmö mot Diskriminerings ärende rörande Julle och Veberöds AIF

 

MmD beslutade under sommaren 2018 att gå vidare och stämma Veberöds AIF för diskriminering, på grund av det beslut som fotbollsföreningen fattade i mars 2018 om att inte låta Julle få spela i föreningens fotbollslag för pojkar.

Beslutet att stämma föreningen föregicks av ca. 2 års dialog och kontakter med Veberöds AIF. Där MmD, som ombud för Julle, försökt få till en förändring och skapa förståelse för hur Julle påverkats av föreningens beslut. I mars 2018 fattade föreningen dock återigen beslut om att neka Julle att få spela i det lag som han känner sig hemma i. 

MmD anser att det är av stor vikt att lyfta frågan om hur könsnormer och okunskap leder till att transbarn utsätts för diskriminering. Att barn så långt som möjligt ska skyddas mot diskriminering och ha möjlighet att få upprättelse när diskriminering har skett borde vara en självklarhet.

Vi är oerhört tacksamma över att ha fått förtroendet att driva detta ärende. Samtidigt vet vi att Julle inte är ensam och att långt ifrån alla barn har möjlighet att få det stöd och den hjälp som behövs. MmD är idag en av få aktörer som kan ge juridiskt stöd i individuella ärenden och vi kan omöjligt täcka det behov som finns. Vi tvingas ständigt att säga nej till personer som vänder sig till oss. Detta är inte en fungerande ordning. För att principen om anti-diskriminering ska få genomslag så krävs det mer än ett uppmärksammat fall, det krävs att fler ska få möjlighet att få en rättslig prövning när diskriminering har skett.

Vår förhoppning är att detta ärende ska leda fram till en förändring för barn som är i samma situation som Julle. Vi hoppas också på att vi i framtiden kan bli fler aktörer som kan ge stöd och att resurser tillsätts för att fler ska få möjlighet att få upprättelse när diskriminering har skett.

PRESSMEDDELANDE: Malmö mot Diskriminering stämmer skola för bristande tillgänglighet

Malmö mot Diskriminering stämmer skola för bristande tillgänglighet eftersom skolan inte levt upp till skollagens regler om särskilt stöd
Malmö mot Diskriminering (MmD) får in många ärenden där skolor inte lever upp till de krav som ställs i skollagen om särskilt stöd. I flera av dessa ärenden har Skolinspektionen riktat kritik mot den enskilda skolan för att den inte följt lagen men trots det har stödet i skolan inte blivit tillräckligt för den enskilda elevens behov. Det enskilda barnet drabbas hårt av detta; i många fall får det konsekvenser för hela livet.

Om skolor inte följer de tillgänglighetskrav som finns i skollagen har elever sedan 2015 möjlighet att stämma sin skola för bristande tillgänglighet. Trots att det rör sig om ett oerhört vanligt förekommande problem har inte ett enda sådant ärende prövats sedan dess.

Malmö mot Diskriminering stämmer nu en skola för bristande tillgänglighet eftersom vi anser att det är av största vikt att skolorna börjar ta sitt ansvar i de här frågorna. Elever ska kompenseras för den diskriminering de utsätts för när skolor inte lever upp till de krav som finns.

”I varje ärende där en elev inte får det särskilda stöd som den har rätt till i skolan får det stora konsekvenser för det enskilda barnet. Det är oerhört viktigt att skolorna inser att de måste börja ta de här frågorna på större allvar och ser till att varje elev får det stöd som den har rätt till och att det sker skyndsamt” säger Malmö mot Diskriminerings jurist Disa Nordling

”Vi har haft bestämmelser om bristande tillgänglighet i vår lag sedan 2015 och ändå har inget sådant här ärende prövats av domstol. Med tanke på hur hårt det här drabbar det enskilda barnet är det viktigt att det inte stannar vid att skolor får kritik från Skolinspektionen. Att det döms ut diskrimineringsersättning i de här målen är både betydelsefullt för att det enskilda barnet ska känna upprättelse men innebär också en tydlig signal till skolorna” säger Malmö mot Diskriminerings jurist Karin Henrikz.


Kontaktperson:
Disa Nordling
disa.nordling@malmomotdiskriminering.se
Tel: 0767724800

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne söker praktikant!

Praktiken kommer att vara fokuserad på information och projekt, men innehållet kan anpassas beroende på praktikantens önskemål och intresse.
 
Mer information om Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne,  praktikannonsen och länk till ansökningsformuläret finns på deras hemsida: www.adbnorraskane.se.
 
 
Länken till ansökningsformuläret: https://goo.gl/forms/j7aW8RKgbw19Ks2x2
 
Annons som PDF