Aktuellt

Ny telefontid

Från och med onsdag den 8 maj har MmD ny telefontid.

 

Mellan 12.00 och 18.00 varje onsdag besvarar MmD:s jurister dina frågor om diskriminering via telefon, mail och chat.

 

Du når oss på:

telefon: 040 – 63 65 140

epost: radgivning@malmomotdiskriminering.se

chatt: klicka på chattsymbolen nere i högra hörnet.

Låt Malmö vara en föregångare i kampen mot en ojämlik bostadsmarknad

Malmö mot Diskriminering (MmD) välkomnar Katrin Stjernfeldt Jammehs (S) och Roko Kursars (L) synsätt på bostaden som en social rättighet och inte en vara. Att kommunledningen beslutat att Malmö stad ska ansluta sig till FN:s initiativ The Shiftär ett utmärkt steg på vägen mot en jämlik bostadsmarknad. Låt Malmö stads bostadspolitik vara en föregångare, där enskildas behov får styra och där synen på bostaden som mänsklig rättighet sätter ramarna. Frågan är bara hur modig Malmö stad vågar vara?

 

Enligt Katrin Stjernfeldt Jammeh och Roko Kursar ska Malmö stads arbete med The Shiftutgå från ett samarbete med näringslivet i syfte att verka för ett bostadsbyggande i hela staden, för att åstadkomma en blandad stad med blandade upplåtelseformer. Men ett verksamt arbete med The Shift,för en jämlik bostadsmarknad, stannar inte vid åtgärder för bostadsbyggande.

 

Enligt bostadsforskaren Carina Listerborn har Sverige inte en generell bostadsbrist, utan en bostadsojämlikhet som är knuten till de ökande inkomst- och förmögenhetsklyftorna. Den selektiva bostadsbristen drabbar socioekonomiskt utsatta grupper mycket hårt, men problemen är större än att fattiga hushåll har svårt att få en bostad. Ett omfattande men ouppmärksammat problem är den diskriminering många individer utsätts för.

 

Det saknas i stort politiska röster, inlägg på debattsidorna eller initiativ för att uppmärksamma, motverka och förändra de strukturer, den okunskap och den lagstiftning som upprätthåller diskriminering på bostadsmarknaden. Bostadsdiskriminering sker i hela boendekedjan och kan medföra förödande konsekvenser för den enskilde, både känslomässigt och ekonomiskt.

 

MmD ger kostnadsfritt råd och stöd till individer som har utsatts för diskriminering. Vi möts av berättelser där enskilda vittnar om allt ifrån rasistiska trakasserier, till uppsägningar i strid med hyreslagen där motivet till uppsägningen har en koppling till en diskrimineringsgrund och upplevelser av att ha blivit bortvald i bostadskön på grund av namn eller hudfärg. I över hälften av ärenden som rör bostadsdiskriminering har barn blivit direkt eller indirekt påverkade av de diskriminerande händelserna.

 

De individärenden som inkommer till MmD synliggör problem på bostadsmarknaden som i andra sammanhang döljs. De här berättelserna måste få ta större plats. Det handlar inte om enskilda som råkat ut för en bedrövlig hyresvärd, utan om strukturella problem.

 

Kommuner har ett stort ansvar att axla i förhållande till bostadsojämlikhet och diskriminering, men också stor potential och tillgång till kraftfulla verktyg. Det krävs en kunnig och nytänkande kommun för att denna potential ska kunna realiseras. För att Malmö stad på allvar ska bidra till ett perspektivskifte så som The Shift, föreslår MmD följande åtgärder för att kunna skapa en bostadsstrategi för en bostadsmarknad fri från diskriminering:

 

Agera för kunskap.

  • Det finns ett stort behov av kunskapshöjande insatser. Hyresvärdar har enligt vår erfarenhet stora kunskapsluckor om diskrimineringslagen, trots att de har ett ansvar enligt lag gentemot bostadssökande och hyresgäster. Malmö stad och MKB samarbetar med fastighetsägare runt om i hela Malmö. Våga ställ krav på att hyresvärdarna utbildar sig, och erbjud kunskapshöjande insatser.

 

Skapa förutsättningar för samverkan.

  • Skapa ett forum där ansvarsbärande aktörer, så som hyresvärdar, får möjlighet att möta akademi, civilsamhälle och beslutsfattare för att tillsammans hitta vägar framåt. Malmö stad bör vara en drivande kraft i det arbete som krävs för att ta fram och implementera verksamma metoder mot diskriminering på bostadsmarknaden.

 

Var ett föredöme.

  • MKB har redan idag mer generösa uthyrningskriterier än många andra kommunala skånska bostadsbolag. Ett nästa steg är att, via ett ägardirektiv till MKB, uppdra bolaget att arbeta förebyggande mot diskriminering inom ramen för sin verksamhet. Genom att MKB intar en ledande roll kan bolaget visa vägen för både kommunala och privata bostadsbolag hur ett förebyggande arbete mot diskriminering kan se ut.

 

Med detta sagt vill MmD bjuda in Malmö stad till ett gemensamt arbete för en jämlik bostadsmarknad fri från diskriminering där vi vill vara en röst för alla Malmös boende och bostadssökande.

Angående Malmö mot Diskriminerings ärende rörande Julle och Veberöds AIF

 

MmD beslutade under sommaren 2018 att gå vidare och stämma Veberöds AIF för diskriminering, på grund av det beslut som fotbollsföreningen fattade i mars 2018 om att inte låta Julle få spela i föreningens fotbollslag för pojkar.

Beslutet att stämma föreningen föregicks av ca. 2 års dialog och kontakter med Veberöds AIF. Där MmD, som ombud för Julle, försökt få till en förändring och skapa förståelse för hur Julle påverkats av föreningens beslut. I mars 2018 fattade föreningen dock återigen beslut om att neka Julle att få spela i det lag som han känner sig hemma i. 

MmD anser att det är av stor vikt att lyfta frågan om hur könsnormer och okunskap leder till att transbarn utsätts för diskriminering. Att barn så långt som möjligt ska skyddas mot diskriminering och ha möjlighet att få upprättelse när diskriminering har skett borde vara en självklarhet.

Vi är oerhört tacksamma över att ha fått förtroendet att driva detta ärende. Samtidigt vet vi att Julle inte är ensam och att långt ifrån alla barn har möjlighet att få det stöd och den hjälp som behövs. MmD är idag en av få aktörer som kan ge juridiskt stöd i individuella ärenden och vi kan omöjligt täcka det behov som finns. Vi tvingas ständigt att säga nej till personer som vänder sig till oss. Detta är inte en fungerande ordning. För att principen om anti-diskriminering ska få genomslag så krävs det mer än ett uppmärksammat fall, det krävs att fler ska få möjlighet att få en rättslig prövning när diskriminering har skett.

Vår förhoppning är att detta ärende ska leda fram till en förändring för barn som är i samma situation som Julle. Vi hoppas också på att vi i framtiden kan bli fler aktörer som kan ge stöd och att resurser tillsätts för att fler ska få möjlighet att få upprättelse när diskriminering har skett.

PRESSMEDDELANDE: Malmö mot Diskriminering stämmer skola för bristande tillgänglighet

Malmö mot Diskriminering stämmer skola för bristande tillgänglighet eftersom skolan inte levt upp till skollagens regler om särskilt stöd
Malmö mot Diskriminering (MmD) får in många ärenden där skolor inte lever upp till de krav som ställs i skollagen om särskilt stöd. I flera av dessa ärenden har Skolinspektionen riktat kritik mot den enskilda skolan för att den inte följt lagen men trots det har stödet i skolan inte blivit tillräckligt för den enskilda elevens behov. Det enskilda barnet drabbas hårt av detta; i många fall får det konsekvenser för hela livet.

Om skolor inte följer de tillgänglighetskrav som finns i skollagen har elever sedan 2015 möjlighet att stämma sin skola för bristande tillgänglighet. Trots att det rör sig om ett oerhört vanligt förekommande problem har inte ett enda sådant ärende prövats sedan dess.

Malmö mot Diskriminering stämmer nu en skola för bristande tillgänglighet eftersom vi anser att det är av största vikt att skolorna börjar ta sitt ansvar i de här frågorna. Elever ska kompenseras för den diskriminering de utsätts för när skolor inte lever upp till de krav som finns.

”I varje ärende där en elev inte får det särskilda stöd som den har rätt till i skolan får det stora konsekvenser för det enskilda barnet. Det är oerhört viktigt att skolorna inser att de måste börja ta de här frågorna på större allvar och ser till att varje elev får det stöd som den har rätt till och att det sker skyndsamt” säger Malmö mot Diskriminerings jurist Disa Nordling

”Vi har haft bestämmelser om bristande tillgänglighet i vår lag sedan 2015 och ändå har inget sådant här ärende prövats av domstol. Med tanke på hur hårt det här drabbar det enskilda barnet är det viktigt att det inte stannar vid att skolor får kritik från Skolinspektionen. Att det döms ut diskrimineringsersättning i de här målen är både betydelsefullt för att det enskilda barnet ska känna upprättelse men innebär också en tydlig signal till skolorna” säger Malmö mot Diskriminerings jurist Karin Henrikz.


Kontaktperson:
Disa Nordling
disa.nordling@malmomotdiskriminering.se
Tel: 0767724800

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne söker praktikant!

Praktiken kommer att vara fokuserad på information och projekt, men innehållet kan anpassas beroende på praktikantens önskemål och intresse.
 
Mer information om Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne,  praktikannonsen och länk till ansökningsformuläret finns på deras hemsida: www.adbnorraskane.se.
 
 
Länken till ansökningsformuläret: https://goo.gl/forms/j7aW8RKgbw19Ks2x2
 
Annons som PDF

INSTÄLLD TELEFONTID

Idag är våran telefontid tyvärr inställd. Detta pågrund av att vi inte har någon av våra jurister på plats.

Nästa vecka har vi telefontiderna som vanligt: För barn & unga: Tisdagar mellan 15-18
För alla: Onsdagar mellan 10-14
040-6365140

MmD DO-anmäler Rekryteringsmyndighetens antagningsförfarande till grundläggande militär utbildning (GMU)

Pressmeddelande:
Malmö mot Diskriminering (MmD) lämnar idag in en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO) gällande att antagningsförfarandet till GMU är diskriminerande mot personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Som det nuvarande antagningsförfarandet ser ut sållas personer som uppger sig ha någon typ av psykisk funktionsnedsättning bort redan i antagningsprocessens första steg. Deras ansökningar avskrivs direkt, utan att någon prövning har gjorts av de sökandes faktiska förutsättningar att klara av utbildningen.

Det kan finnas skäl att neka vissa personer antagning till GMU, om de rent faktiskt inte lever upp till de fysiska, psykiska och medicinska krav som ställs på militär personal. MmD har granskat Försvarsmaktens kravprofiler och medicinska bedömningsgrunder och finner där inget stöd för att alla diagnoser och variationer som ryms inom spektrumet ”psykiska funktionsnedsättningar” direkt innebär att man inte är tjänstbar inom försvaret.

– Att alla personer som uppger sig ha en psykisk funktionsnedsättning per automatik diskvalificeras från antagning utan hänsyn till deras individuella förutsättningar och kapaciteter utgör direkt diskriminering. Antagningsförfarandet är diskriminerande i sig. Alla sökande som har diskvalificerats på denna grund har därmed utsatts för otillåten diskriminering, oavsett vad en individuell bedömning skulle ha utmynnat i för beslut i det enskilda fallet, säger Hillevi Brandt, jurist på Malmö mot Diskriminering.

MmD hoppas att anmälan ska leda till att DO inleder tillsyn mot Rekryteringsmyndigheten, och på så vis få till stånd en förändring av antagningsförfarandet. Utredningen i MmD:s anmälan kan även användas som underlag för aktörer som för en enskilds räkning vill föra talan om diskrimineringsersättning i domstol.

 

Kontaktperson:MmDs logo
Hillevi Brandt
hillevi.brandt@malmomotdiskriminering.se
0702 – 30 44 02

Här är Anmälan med bilagor för utskrift eller nedladdning.

Sommarstängt

Malmö mot Diskriminering har sommarstängt från den 2 juli till och med den 5 augusti.

 
Under denna period kommer vi därför inte ha möjlighet att svara i telefon eller kolla av mejlen. Mejlen kommer istället att besvaras i kronologisk ordning efter den 6 augusti. Så kommer vi återkomma till dig så fort som möjligt.

 

Råd och stöd

När vi har sommarstängt kommer vi ej ha möjlighet att ge råd och stöd. Tidsgränsen för att kunna ta upp ett diskrimineringsärende är 2 år från det att diskrimineringen skett. Om du ligger nära denna tidsgräns rekommenderar vi dig att ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen (DO).  DO nås på telefon 08-120 20 700.

 

Diskriminerad på jobbet?

Om du upplever dig ha blivit utsatt för diskriminering i arbetslivet är det först och främst ditt fackförbund du skall vända dig till. Om du inte är fackligt ansluten och frågan rör uppsägning eller avsked rekommenderar vi att du tar kontakt med DO då tidsgränserna för att kunna ta upp ett ärende, är korta inom arbetslivet. DO nås på telefon 08-120 20 700

 

Vi önskar er alla en riktigt fin sommar!

 

#metoo, aktiva åtgärder och normer – vad har det med kommunen att göra?

I samarbete med Kommunförbundet Skåne och Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg erbjuder vi en utbildningsserie under hösten. Utbildningarna riktar sig till de skånska kommunerna och kommer vara en kombination av kunskapshöjning och praktiskt planarbete. Det är möjligt att gå ett eller flera tillfällen.

 

Tillfälle 1: Kunskapscheck
Tid: 29/8 kl.9-12
Plats: Hotel Lundia, Knut den Stores torg 2, Lund
Vad vill du veta, vad behöver du veta, vad måste du veta? En crash course i vad
sexuella trakasserier, aktiva åtgärder, normer och diskriminering är. Och hur
hänger det ihop?

 

Tillfälle 2: Plansnickeri
Tid: 27/9 kl.9-12
Plats: Gasverksgatan 3a, 4:e vån. Kommunförbundet Skåne
Hur går vi från hyllvärmare till skillnad i praktiken? Hur för vi in lösningar i
befintliga planer? Hur gör vi plantillverkning och implementering attraktivt?

 

Tillfälle 3: Metodverkstad
Tid: 6/11 kl.9-12
Plats: Gasverksgatan 3a, 4:e vån. Kommunförbundet Skåne
Vilka metoder kan vi använda på APT eller liknande
verksamhetsutvecklingsforum för att sätta jämställdhet och likarättsarbete högt
på agendan? Hur görs en riskanalys av diskriminering på arbetsplatserna? Hur
används normkritik i praktikerna?

 

Tillfälle 4: Knytkalas – såhär har vi gjort!
Tid: 4/12 kl.9-12
Plats: Gasverksgatan 3a, 4:e vån. Kommunförbundet Skåne
#metoo, aktiva åtgärder och normer – vad har det med kommunen att göra? Vi
bjuder in till ett inspirerande knytkalas med lärande exempel från Skånes
kommuner.

 

Anmälan och mer information hittar du här:

#metoo, aktiva åtgärder och normer – vad har det med kommunen att göra?