Vinterstängt 15/12-2017 till 15/1-2018

Malmö mot Diskriminering håller stängt under perioden 15 december 2017 till 15 januari 2018.
Vi kommer under denna period alltså inte ha rådgivning på telefontiderna på tisdagar och onsdagar. Och kommer inte ha möjlighet för rådgivning på mail. Första telefontiden 2018 för barn och unga är på tisdagen den 16/1. Och för alla onsdagen 17/1. När vi är tillbaka kommer vi besvara inkomna mail, samtal och ärenden i kronologisk ordning.

Bästa vinterhälsningar från oss på MmD!

Pressmeddelande

Securitas har medgett diskriminering av anställd

 

En anställd vid Securitas utsattes för nedsättande rasistiska kommentarer av personer i arbetsledande ställning i samband med ett möte. På grund av detta och en rad andra anmälningar om diskriminering på företaget inledde Diskrimineringsombudsmannen (DO) en tillsyn. DO konstaterade i sitt tillsynsbeslut att den anställde i samband med mötet utsatts för diskriminering i form av etniska trakasserier och gav även Securitas kritik för att företaget efter händelsen inte agerat tillräckligt snabbt för att utreda och åtgärda trakasserierna.

 

Med bakgrund i detta stämde Malmö mot Diskriminering (MmD) Securitas vid Malmö tingsrätt för de trakasserier som den anställde utsatts för och för Securitas underlåtenhet att agera. Vid förberedelsen av målet vid Malmö tingsrätt medgav Securitas MmD:s talan. Därmed biföll tingsrätten MmD:s talan och Securitas döms nu för diskriminering och ska betala 20 000 kr i diskrimineringsersättning till den anställde.

 

Trots att talan medgavs och trots kritiken från DO och att de chefer på Securitas som trakasserat den anställde har erkänt vad de sagt så säger Securitas VD Joachim Källsholm i en intervju i Aftonbladet (23/9) att det aldrig förekommit någon diskriminering på företaget.

 

”En så stor arbetsgivare som Securitas har långtgående krav på sig att arbeta förebyggande mot diskriminering och en förutsättning för att kunna göra det är att man agerar när diskriminering sker. Securitas riskerar annars att bryta mot såväl kraven i diskrimineringslagstiftningen som mot de diskrimineringsklausuler som finns i avtal som företaget har gentemot staten. Att Securitas helt öppet visar att företaget inte tar sitt ansvar eller är beredda att arbeta för en förändring visar på hur tandlös diskrimineringslagen och tillämpningen av denna kan vara i praktiken. Detta visar även på vikten av att DO och andra statliga myndigheter följer upp när diskriminering sker för att försäkra att lagstiftningen får genomslag i verkligheten.” – säger Johan Ekblad, verksamhetschef på Malmö mot Diskriminering.

 

Pressmeddelande – Securitas har medgett diskriminering av anställd

Remissvar ”Bättre skydd mot diskriminering” (SOU 2016:87)

Malmö mot Diskriminering (MmD) är en av remissinstanserna till utredningen Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87). Enligt kommittédirektivet för utredningen (Dir. 2014:10) ska den särskilda utredaren föreslå hur arbetet mot diskriminering kan organiseras och effektiviseras. Enligt direktivet framgår också att syftet med utredningen är att ge förslag som säkerställer goda förutsättningar för personer som utsätts för diskriminering att ta till vara sina rättigheter.

 

Utredningen är efterfrågad och emotsedd av oss på MmD. Vi tycker därför att det är väldigt olyckligt att utredningen inte motsvarar våra förväntningar. Vi ser inte heller att utredningen svarar upp mot sitt syfte och vi kan inte se hur utredningen och dess förslag och analyser varken ger ett bättre skydd mot diskriminering eller ger ökade möjligheter för individer att ta till vara sina rättigheter. Vi saknar även ett svar i utredningen kring hur arbetet för att motverka den strukturella diskrimineringen ska stärkas.

 

Vi vill innan vi går vidare i dessa delar också beklaga att de förslag som ges, ur ett barnrättsperspektiv, direkt och indirekt innebär en försämring av barns möjligheter till upprättelse. Detta dels genom att ideella organisationers talerätt försvinner för ärenden rörande skolregerad verksamhet med lagda förslag, dels genom att ärende rörande skollagsreglerad verksamhet helt föreslås undantas från prövningar av den föreslagna nämnden mot diskriminering. Detta samtidigt som en ändring av preskriptionsreglerna gällande skolreglerad verksamhet innebär att de allra minsta barnen inte kommer ha möjlighet att få sin sak prövad om föräldrarna inte ger medgivande till detta. Med anledning av ovan önskar MmD föreslå följande:

 

  1. att en ny utredning tillsätts gällande ett stärkt skydd mot diskriminering. I denna utredning bör det tas en tydligare utgångspunkt i den utsatta individens situation. Därtill bör civilsamhället och andra aktörer som arbetar professionellt med antidiskriminering också få bidra med kunskaper och erfarenheter som underlag till utredningen och de förslag som läggs fram.
  2. att förslaget i kap. 12.3.2 i utredningen gällande det statliga stödet till antidiskrimineringsbyråerna genomförs skyndsamt då behovet av lokala och regionala resurser är stort redan idag.

 

Malmö mot Diskriminerings svar på utredningen finns i sin helhet här: Bättre skydd mot diskriminering – Svar från Malmö mot Diskriminering

ETT LITET STEG PÅ VÄGEN MOT ATT GÖRA BARNKONVENTIONEN TILL LAG

 
Idag får Lagrådet* regeringens förslag om att göra barnkonventionen till svensk lag. Det är ett steg, på en långsam väg innan konventionen faktiskt kan bli lag. Regeringen har tidigare lovat att lagförslaget skulle träda i kraft 2018, men nu har datumet skjutits upp till år 2020.
 
Malmö mot Diskriminering ser att det är hög tid för ett barnrättsbaserat synsätt att få genomslag i Sverige. Sedan starten av projektet DiBU (Diskriminering mot Barn och Unga) för ett år sedan har MmD handlagt ett fyrtiotal diskrimineringsfall mot barn i Skåne.
Det handlar om barn och unga som upplevt diskriminering i sina bostadsområden, i skolor, inom idrottsföreningar och i kontakt med socialtjänsten. Det handlar om barn med funktionsvariationer som inte får det stöd i skola och förskola som de har lagstadgad rätt till – och om barn som upplevt diskriminering på grund av sin könsidentitet eller etnicitet.
En röd tråd i barnens berättelser är att vuxna gärna bortförklarar högst verkliga och smärtsamma kränkningar som de blivit utsatta för. ”Bry dig inte”, ”Det är bara på skoj”, ”De vet inte bättre” är exempel på hur det kan låta från de som har ansvaret. Barns möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda är mycket små. Och vuxnas förminskning av barns upplevelser är tyvärr en vanlig bidragande orsak.
 
Vi befinner oss tyvärr mycket långt ifrån en situation där varje enskilt barn ses och respekteras som en rättighetsbärare med unik personlighet, egna behov och personlig integritet. Det behövs en förändring av hur vuxensamhället ser på barn. Regeringen har ett stort arbete framför sig, för att försäkra att myndighetsutövare och rättstillämpare får den barnrättskompetens som är nödvändig för att så småningom kunna tillämpa barnkonventionen.
 
*Lagrådet är en myndighet där domare (och ibland före detta domare) i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen är medlemmar. De granskar viktiga lagförslag innan de lämnas till riksdagen, t.ex. för att se hur de stämmer överens med grundlagar. Sedan lämnas förslaget vidare till riksdagen som tar beslut om lagförslaget ska bli lag eller inte.
 

Sommarstängt på MmD v.27-31

Malmö mot Diskriminering har sommarstängt från måndag den 3 juli till 6 augusti.

 

Under denna period kommer vi därför inte ha möjlighet att svara i telefon eller kolla av mejlen. Mejlen kommer istället att besvaras i kronologisk ordning efter den 7 augusti. Så kommer vi återkomma till dig så fort som möjligt.

 

Råd och stöd

När vi har sommarstängt kommer vi ej ha möjlighet att ge råd och stöd. Tidsgränsen för att kunna ta upp ett diskrimineringsärende är 2 år från det att diskrimineringen skett. Om du ligger nära denna tidsgräns rekommenderar vi dig att ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen (DO).  DO nås på telefon 08-120 20 700.

 

Diskriminerad på jobbet?

Om du upplever dig ha blivit utsatt för diskriminering i arbetslivet är det först och främst ditt fackförbund du skall vända dig till. Om du inte är fackligt ansluten och frågan rör uppsägning eller avsked rekommenderar vi att du tar kontakt med DO då tidsgränserna för att kunna ta upp ett ärende, är korta inom arbetslivet. DO nås på telefon 08-120 20 700

 

Vi önskar er alla en riktigt fin sommar!

 

PRESSMEDDELANDE

Sex rättighetsorganisationer anmäler SKL till Diskrimineringsombudsmannen

Sex organisationer anmäler Sveriges Kommuner och Landsting till Diskrimineringsombudsmannen för diskriminerande riktlinjer för assisterad befruktning.

– Det finns flera problem med SKL:s riktlinjer, säger Sara Bäckström på RFSU. Människor riskerar att diskrimineras utifrån ålder, sexuell läggning och könsidentitet och det vill vi att diskrimineringsombudsmannen ska titta på.

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tog under 2016 fram nya riktlinjer för assisterad befruktning. Organisationerna Malmö mot Diskriminering, Byrån mot diskriminering Östergötland, Örebro rättighetscenter, RFSU, RFSL och Föreningen Längtan anmäler idag SKL:s riktlinjer till diskrimineringsombudsmannen. Riktlinjerna innehåller åldersgränser som diskriminerar såväl samkönade och olikkönade par samt ensamstående kvinnor. Dessutom innehåller riktlinjerna ett språk som riskerar att drabba transpersoners rätt till assisterade befruktning.

 

– Vi som anmäler anser att SKL:s riktlinjer är diskriminerande och vill att DO ser över hur SKL:s riktlinjer är skrivna, tolkas och används i praktiken, säger Johanna Ingemarsson på Malmö mot Diskriminering. Det kan vara så att SKL:s riktlinjer bryter mot Diskrimineringslagen.

 

I riktlinjerna finns fixerade åldersgränser för assisterad befruktning vilket Malmö mot diskriminering, RFSL och RFSU menar är åldersdiskriminerande. Åldrandet är individuellt och både undertecknande organisationer och Statens Medicinsk-Etiska Råd avråder för sådana åldersgränser.

 

SKL:s riktlinjer är dessutom otydliga gällande transpersoner, och språket i riktlinjerna utgår från att kvinnor har ägg och män har spermier. I samband med att steriliseringskravet slopades vid könsbekräftande behandlingar, så uttalade regeringen att transpersoner har rätt till assisterad befruktning.

 

– Transpersoner har rätt till assisterad befruktning men i praktiken har det uppstått en osäkerhet hos hälso- och sjukvårdspersonal, berättar Frida Sandegård på RFSL. Det leder till att transpersoners behandling dröjer i onödan medan missförstånd reds ut.

 

Organisationerna vill också att DO tittar på Regionernas tillämpning av SKL:s riktlinjer. I Region Skåne ges möjligheten till assisterad befruktning för olikkönade par under 25 år om någon i paret har en diagnos som inte möjliggör för dem att bli gravida på egen hand. Men motsvarande möjlighet saknas för samkönade par, vilket innebär en otillåten diskriminering.

 

– Det finns inte utrymme i lagen för Regionerna att ha olika regler för samkönade och olikkönade. Det som sker är en tydlig diskriminering på grund av sexuell läggning. Vi vill därför att DO:s tillsyn även ska omfatta Regionernas tillämpning av SKL:s riktlinjer, eftersom det är där ofrivilligt barnlösa möter hälso- och sjukvården och ska få sina rättigheter uppfyllda, säger Sara Bäckström på RFSU.

 

 

RFSU

RFSL

Malmö mot Diskriminering

Byrån mot diskriminering Östergötland

Örebro rättighetscenter

Föreningen Längtan

 

Kontaktperson på Malmö mot Diskriminering

Johanna Ingemarsson

Tel: 070-2971118

E-post: johanna.ingemarsson@malmomotdiskriminering.se

 

Pressmeddelandet som .pdf

 

PRESSMEDDELANDE

Malmö mot Diskriminering söker praxis i ärende rörande handskakning

I juni 2016 stämde Malmö mot Diskriminering Helsingborg stad för diskriminering. I dag går ärendet upp till huvudförhandling i tingsrätten i Lund. Ärendet rör en man som på grund av hur han hälsar inte längre fått arbeta kvar i kommunen.

 

”Vi på Malmö mot Diskriminering får ofta frågor om hur vi ska möta andra människor, där frågan om hur vi hälsar på varandra har blivit en omdebatterad fråga. Frågan om att ta i hand kopplat till religion är en fråga där rättigheter potentiellt ställs emot varandra och således en fråga där behovet av domstolsprövning och praxis är stort. I dag debatteras frågan högt och lågt utan att vi vet hur lagstiftningen ska tolkas och hur frågan om rättighetskonflikter ska hanteras. Vi på Malmö mot Diskriminering tar vårt ansvar, både för individens möjlighet till upprättelse, men också för att bidra till domstolspraxis på området skapas. Ett ansvar som vi på Malmö mot Diskriminering anser att staten och Diskrimineringsombudsmannen borde ta.” säger verksamhetschef Johan Ekblad

 

Kontaktperson

Tinahåkan Jönsson

Styrelseledamot Malmö mot Diskriminering

Telefon: 0705 – 71 30 17

 

Pressmeddelandet som .pdf

VÄLKOMNA TILL TVÅ DAGAR OM BOSTADSDISKRIMINERING!

svart banner om konferenserna
 
Anmälningar är öppna!
 
Den 28 mars bjuder Malmö mot Diskriminering in till en heldagskonferens med syfte att uppmärksamma och lyfta frågan om DISKRIMINERING PÅ BOSTADSMARKNADEN. Konferensen riktar sig till det civila samhället, den offentliga sektorn och alla som är intresserade och aktiva inom frågor om bostadsdiskriminering.
 
Dagen efter, onsdag den 29 mars, välkomnar vi anställda inom bostadsbolag till en heldag om BARN, BOENDE OCH DISKRIMINERING
 
Konferensen den 28 mars:
Med under dagen: Per Olsson Fridh, statssekreterare hos kultur- och demokratiministeriet; Ali Ahmed, professor vid Linköpings universitet; Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa, Ibn Rushd, Romskt informations- och kunskapscenter Malmö, Independent Living Institut, Hyresgästföreningen; Gunnar Blomé (MAH) och Kerstin Annadotter (KTH)
 

 
Anmälan till konferensen är stängd.
 
Det finns möjligtvis några restplatser kvar – för information maila gärna till
konferens@malmomotdiskriminering.se

 
 
Konferensen den 29 mars:
Fastighetsägare, förvaltare, hyresvärdar, bosociala utvecklare och andra anställda inom bostadsbolag i Skåne välkomnas till en interaktiv dag om främjandet av trygga boendemiljöer för barn.
 
Med under dagen: Anna Haraldsson Jensen (Stena fastigheter), Robert Rosenqvist (MKB), Lisa Ekström (Rädda Barnen Region Syd), Nan Kinnander (Hyresgästföreningen Södra Skåne), Robert N Mohammadi (Kvarteret Trevnaden)
 
Anmäl dig i detta formulär.

 
Konferensen är kostnadsfri för anställda inom bostadsbolag i Skåne, lunch ingår.
Samarrangörer till konferensen är Rädda Barnen region syd, BRIS och Hyresgästföreningen Södra Skåne.
 
För mer information maila till sara.duarte@malmomotdiskriminering.se

 
 
Var: Scandic Triangeln, Triangeln 2 Malmö
När: 28 mars, 9.00 – 17.00 och 29 mars, 9.00 – 16.00
Anmälan görs senast: 13 mars 2017
 
 

Information om juridisk telefon- och mailrådgivning

Varje onsdag mellan 10 och 14 är MmD:s rådgivningstelefon öppen för frågor kring diskriminering. De som svarar är jurister med stor kunskap kring den svenska diskrimineringslagstiftningen.
 
På grund av stor ärendetillströmning, ett flertal pågående juridiska processer och organisatoriska förändringar kommer MmD dock inte kunna handlägga ärenden som inte redan är pågående under våren men vi ger gärna råd och stöd i hur du själv kan gå vidare.
 
Du når MmD:s rådgivningstelefon på nummer 040 6365140

Vinterstängt på MmD

Malmö mot Diskriminering håller stängt under perioden 15 december 2016 till 15 januari 2017. Under perioden, tar vi därför inte emot nya ärenden eller besvarar mail eller telefonsamtal. Så snart vi är åter kommer vi besvara inkomna mail, samtal och ärenden i kronologisk ordning.

 

Diskriminerad på jobbet?

Om du upplever dig ha blivit utsatt för diskriminering i arbetslivet är det först och främst ditt fackförbund du skall vända dig till. Om du inte är fackligt ansluten och frågan rör uppsägning eller avsked rekommenderar vi att du tar kontakt med DO då tidsgränserna för att kunna ta upp ett ärende, är korta inom arbetslivet. DO nås på telefon 08-120 20 700.

 

Bästa vinterhälsningar från oss på MmD!