#metoo, aktiva åtgärder och normer – vad har det med kommunen att göra?

I samarbete med Kommunförbundet Skåne och Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg erbjuder vi en utbildningsserie under hösten. Utbildningarna riktar sig till de skånska kommunerna och kommer vara en kombination av kunskapshöjning och praktiskt planarbete. Det är möjligt att gå ett eller flera tillfällen.

 

Tillfälle 1: Kunskapscheck
Tid: 29/8 kl.9-12
Plats: Hotel Lundia, Knut den Stores torg 2, Lund
Vad vill du veta, vad behöver du veta, vad måste du veta? En crash course i vad
sexuella trakasserier, aktiva åtgärder, normer och diskriminering är. Och hur
hänger det ihop?

 

Tillfälle 2: Plansnickeri
Tid: 27/9 kl.9-12
Plats: Gasverksgatan 3a, 4:e vån. Kommunförbundet Skåne
Hur går vi från hyllvärmare till skillnad i praktiken? Hur för vi in lösningar i
befintliga planer? Hur gör vi plantillverkning och implementering attraktivt?

 

Tillfälle 3: Metodverkstad
Tid: 6/11 kl.9-12
Plats: Gasverksgatan 3a, 4:e vån. Kommunförbundet Skåne
Vilka metoder kan vi använda på APT eller liknande
verksamhetsutvecklingsforum för att sätta jämställdhet och likarättsarbete högt
på agendan? Hur görs en riskanalys av diskriminering på arbetsplatserna? Hur
används normkritik i praktikerna?

 

Tillfälle 4: Knytkalas – såhär har vi gjort!
Tid: 4/12 kl.9-12
Plats: Gasverksgatan 3a, 4:e vån. Kommunförbundet Skåne
#metoo, aktiva åtgärder och normer – vad har det med kommunen att göra? Vi
bjuder in till ett inspirerande knytkalas med lärande exempel från Skånes
kommuner.

 

Anmälan och mer information hittar du här:

#metoo, aktiva åtgärder och normer – vad har det med kommunen att göra?

 

PRESSMEDDELANDE

Malmö mot Diskriminering och Vittraskolorna AB har träffat förlikning i ärende om bristande tillgänglighet och direkt diskriminering

 

 

Föräldrarna till ett barn med Downs syndrom har anmält till Malmö mot Diskriminering att barnet utsatts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet och direkt diskriminering när barnet var elev på Vittraskolorna AB.

 

 

Efter att Vittraskolorna AB tagit del av föräldrarnas upplevelser och erfarenheter har friskolekoncernen framfört en ursäkt och betalar även en ersättning till barnet för det som inträffat motsvarande 30 000 kronor.

 

 

”För oss på Malmö mot Diskriminering och för familjen har det varit viktigt att få bekräftat från Vittraskolorna AB att man har uppmärksammat det som hände på skolan och att man har visat en vilja att arbeta för att inte andra barn ska utsättas för liknande situationer.” – säger Malmö mot Diskriminerings jurist Johanna Ingemarsson

 

 

Vittraskolorna AB har avstått från att uttala sig.

 

 

Kontaktperson

Johanna Ingemarsson

Tfn: 0701-971118

johanna.ingemarsson@malmomotdiskriminering.se

 

 

Johan Ekblad

Tfn: 070-2304495

johan.ekblad@malmomotdiskriminering.se

 

 

Pressmeddelandet som .pdf finns här.

 

Remissvar: Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad

Malmö mot Diskriminering är en av remissinstanserna för förslaget till ny ”Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad”.

 

I vårat remissvar är vi starkt kritiska på flera punkter och vi kan inte se hur den föreslagna utvecklingsplanen och dess innehåll ska kunna möta det aktiva arbete mot diskriminering som krävs i Malmö idag.

 

Malmö mot Diskriminering anser att det nya förslaget till utvecklingsplan är alltför kortfattat och allmänt hållet. Det är på det hela taget svårt att bedöma planens innehåll då den innehåller väldigt få konkreta mål och praktiska förslag på hur staden ska verka för lika rättigheter och möjligheter för alla. Malmö mot Diskriminering tolkar det nya förslaget till utvecklingsplan som en drastisk och oacceptabel ambitionssänkning.

 

Malmö mot Diskriminering föreslår att Malmö stad antingen behåller och reviderar den nuvarande utvecklingsplanen, eller att innehållet i den nu föreslagna planens samtliga avsnitt utvecklas och förtydligas. Det krävs i Malmö mot Diskriminerings mening en genomgripande omarbetning och utveckling av den nu föreslagna planen för att innebörden av de olika avsnitten ska framgå för en utomstående läsare och för att planen ska kunna anses leva upp till diskriminerings­lagens syften och bestämmelser.

 

I vårt remissvar är vi också väldigt tydliga med att Malmös föreningsliv är en stark resurs i arbetet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter och att vi förutsätter, vilket också framgår tydligt av den nuvarande utvecklingsplanen, att föreningslivet får vara delaktiga i arbetet framåt.

 

Malmö mot Diskriminerings svar på utredningen finns i sin helhet här: Remissvar från Malmö mot Diskriminering

Förlängd anmälningstid till seminariet om barn och ungas rätt till likabehandling i föreningsidrotten

Anmälningstiden förlängs till den 17 april. Hittills är tränare och ledare från 14 olika föreningar och organisationer anmälda till kvällen om Idrott & likabehandling.

 

Fler kan vi bli!  Lokalen har 60 platser så tveka inte om du är sugen på att lära dig mer om hur vi tacklar rasism och transfobi inom föreningsidrotten och blir mer inkluderande.

 

Skicka ett mail till sara.duarte@malmomotdiskriminering.se och skriv vilken förening du är aktiv i och om du har några allergier.

 

Välkomna till en kväll om barn och ungas rätt till likabehandling i föreningsidrotten

Malmö mot Diskriminering bjuder tillsammans med samarbetsorganisationerna Skåneidrotten, Rädda Barnen region syd och Bris syd in till denna kväll som riktar sig till organisationsledare och tränare!

 

På programmet:

  • Gäller diskrimineringslagen i föreningsidrotten?
  • Inspiration och strategier för att
    • motverka att barn blir utsatta för rasism
    • inkludera alla barn, oavsett kön och könsuttryck
  • Bris stödlinje för idrottsledare

 

Med:

Mehmet Culum, Skånes FF

Thomas Tecle, Skåneidrotten

Camilla Gisslow, Trans-Forming

Carro Håkanson, Bris

Anna Sonnsjö Andersson, MmD

 

När?

Onsdag 18 april

kl 16:30 – 20

 

Var?

Studio Malmö (Nordenskiöldsgatan 24)

I salen Satellit på entréplan

 

Kostnadsfritt! Det bjuds på fika och fralla

Anmäl dig senast den 11 april till
sara.duarte@malmomotdiskriminering.se

 

Här finns inbjudan i .pdf

PRESSMEDDELANDE

Regeringen har beviljat Malmö mot Diskriminering pengar i satsning mot bostadsdiskriminering

 

Regeringen har beslutat att bevilja Malmö mot Diskriminering (MmD) 500 000 kronor för ett fortsatt arbete mot bostadsdiskriminering. Projektet kommer att pågå under budgetåret 2018. Regeringen motiverar beslutet med att MmD har visat på stor kunskap och bredd i arbetet mot bostadsdiskriminering. Vidare bedöms MmD ha goda möjligheter att både öka och sprida kunskap om diskriminering på bostadsmarknaden – och därigenom skapa förutsättningar för en rättvisare bostadsmarknad i hela landet.

 

“Vi är mycket glada för beskedet vilket innebär att vi kan fortsätta det viktiga arbetet mot bostadsdiskriminering, och samtidigt förvalta erfarenheterna vi fått sedan arbetet ifrån drog igång 2013. Vi har länge varit ganska ensamma om att driva frågan och det är glädjande att regeringen väljer att prioritera vår satsning”, säger jurist Ellen Forsblad

 

Projektet ska under budgetåret 2018 och särskilt fokusera på att öka tillgången till råd och stöd för enskilda som har drabbats av bostadsdiskriminering, och att etablera forum för samarbete mellan olika aktörer på bostadsmarknaden.

 

Pressmeddelandet som .pdf

 

Kontaktperson
Jurist Ellen Forsblad
Tel: 072 501 90 09
E-mail: ellen.forsblad@malmomotdiskriminering.se

Vinterstängt 15/12-2017 till 15/1-2018

Malmö mot Diskriminering håller stängt under perioden 15 december 2017 till 15 januari 2018.
Vi kommer under denna period alltså inte ha rådgivning på telefontiderna på tisdagar och onsdagar. Och kommer inte ha möjlighet för rådgivning på mail. Första telefontiden 2018 för barn och unga är på tisdagen den 16/1. Och för alla onsdagen 17/1. När vi är tillbaka kommer vi besvara inkomna mail, samtal och ärenden i kronologisk ordning.

Bästa vinterhälsningar från oss på MmD!

Pressmeddelande

Securitas har medgett diskriminering av anställd

 

En anställd vid Securitas utsattes för nedsättande rasistiska kommentarer av personer i arbetsledande ställning i samband med ett möte. På grund av detta och en rad andra anmälningar om diskriminering på företaget inledde Diskrimineringsombudsmannen (DO) en tillsyn. DO konstaterade i sitt tillsynsbeslut att den anställde i samband med mötet utsatts för diskriminering i form av etniska trakasserier och gav även Securitas kritik för att företaget efter händelsen inte agerat tillräckligt snabbt för att utreda och åtgärda trakasserierna.

 

Med bakgrund i detta stämde Malmö mot Diskriminering (MmD) Securitas vid Malmö tingsrätt för de trakasserier som den anställde utsatts för och för Securitas underlåtenhet att agera. Vid förberedelsen av målet vid Malmö tingsrätt medgav Securitas MmD:s talan. Därmed biföll tingsrätten MmD:s talan och Securitas döms nu för diskriminering och ska betala 20 000 kr i diskrimineringsersättning till den anställde.

 

Trots att talan medgavs och trots kritiken från DO och att de chefer på Securitas som trakasserat den anställde har erkänt vad de sagt så säger Securitas VD Joachim Källsholm i en intervju i Aftonbladet (23/9) att det aldrig förekommit någon diskriminering på företaget.

 

”En så stor arbetsgivare som Securitas har långtgående krav på sig att arbeta förebyggande mot diskriminering och en förutsättning för att kunna göra det är att man agerar när diskriminering sker. Securitas riskerar annars att bryta mot såväl kraven i diskrimineringslagstiftningen som mot de diskrimineringsklausuler som finns i avtal som företaget har gentemot staten. Att Securitas helt öppet visar att företaget inte tar sitt ansvar eller är beredda att arbeta för en förändring visar på hur tandlös diskrimineringslagen och tillämpningen av denna kan vara i praktiken. Detta visar även på vikten av att DO och andra statliga myndigheter följer upp när diskriminering sker för att försäkra att lagstiftningen får genomslag i verkligheten.” – säger Johan Ekblad, verksamhetschef på Malmö mot Diskriminering.

 

Pressmeddelande – Securitas har medgett diskriminering av anställd

Remissvar “Bättre skydd mot diskriminering” (SOU 2016:87)

Malmö mot Diskriminering (MmD) är en av remissinstanserna till utredningen Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87). Enligt kommittédirektivet för utredningen (Dir. 2014:10) ska den särskilda utredaren föreslå hur arbetet mot diskriminering kan organiseras och effektiviseras. Enligt direktivet framgår också att syftet med utredningen är att ge förslag som säkerställer goda förutsättningar för personer som utsätts för diskriminering att ta till vara sina rättigheter.

 

Utredningen är efterfrågad och emotsedd av oss på MmD. Vi tycker därför att det är väldigt olyckligt att utredningen inte motsvarar våra förväntningar. Vi ser inte heller att utredningen svarar upp mot sitt syfte och vi kan inte se hur utredningen och dess förslag och analyser varken ger ett bättre skydd mot diskriminering eller ger ökade möjligheter för individer att ta till vara sina rättigheter. Vi saknar även ett svar i utredningen kring hur arbetet för att motverka den strukturella diskrimineringen ska stärkas.

 

Vi vill innan vi går vidare i dessa delar också beklaga att de förslag som ges, ur ett barnrättsperspektiv, direkt och indirekt innebär en försämring av barns möjligheter till upprättelse. Detta dels genom att ideella organisationers talerätt försvinner för ärenden rörande skolregerad verksamhet med lagda förslag, dels genom att ärende rörande skollagsreglerad verksamhet helt föreslås undantas från prövningar av den föreslagna nämnden mot diskriminering. Detta samtidigt som en ändring av preskriptionsreglerna gällande skolreglerad verksamhet innebär att de allra minsta barnen inte kommer ha möjlighet att få sin sak prövad om föräldrarna inte ger medgivande till detta. Med anledning av ovan önskar MmD föreslå följande:

 

  1. att en ny utredning tillsätts gällande ett stärkt skydd mot diskriminering. I denna utredning bör det tas en tydligare utgångspunkt i den utsatta individens situation. Därtill bör civilsamhället och andra aktörer som arbetar professionellt med antidiskriminering också få bidra med kunskaper och erfarenheter som underlag till utredningen och de förslag som läggs fram.
  2. att förslaget i kap. 12.3.2 i utredningen gällande det statliga stödet till antidiskrimineringsbyråerna genomförs skyndsamt då behovet av lokala och regionala resurser är stort redan idag.

 

Malmö mot Diskriminerings svar på utredningen finns i sin helhet här: Bättre skydd mot diskriminering – Svar från Malmö mot Diskriminering