Rätt på Riktigt

LOGOTYP

TÄVLING: DESIGNA PROJEKTETS LOGOTYP!

Malmö mot Diskriminering är i behov av en snygg logotyp för att underlätta kommunikationen kring projektet och den kommande självhjälpshemsidan. Logotypen ska innehålla orden ”Rätt på riktigt” och utgå ifrån färgerna i Malmö mot Diskriminerings grafiska identitet. Det ska framgå att projektet är en del av Malmö mot Diskriminering.

Designens tillgänglighet är av vikt, då vi ska nå ungdomar med flera olika sorters funktionsvariationer och deras föräldrar. Ett exempel på tillgänglighet är att det ska finnas en kontrast mellan textens färg och eventuell bakomliggande färg.

Vill du delta?

För att få information om färgerna i MmD:s grafiska identitet, maila till sara.duarte@malmomotdiskriminering.se 

Du skickar ditt bidrag till samma e-post senast den 31 mars 2023.

Vinnaren får biobiljetter och publicitet i form av att Malmö mot Diskriminering presenterar vinnaren och det vinnande bidraget i våra sociala medier. 

Om projektet Rätt på riktigt!

Rätt på Riktigt är ett projekt som pågår från den 1 juli 2022 fram tills den 30 juni 2025. Det finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektets målgrupp är barn och unga 6-25 år med funktionsnedsättningar som är elever som utsatts för bristande tillgänglighet i grundskolan och gymnasium.

Projektets mål är att:
  • Skapa nya möjligheter för elever och föräldrar, med olika bakgrund och förkunskaper, att själva kunna se till att elever med en funktionsnedsättning får den hjälp som de har rätt till i skolan.
  • Att den hjälp som MmD och andra aktörer erbjuder elever ska bli mer resurseffektiva och räcka till fler.
  • Att hitta nya vägar för att elever ska få upprättelse.
  • Att kommuner och andra skolhuvudmän i större utsträckning ska ta tag i sina problem.
  • Att ta fram mer praxis inom området och se till fler aktörer kan driva domstolsprocesser framöver.

Inom projektet kommer bland annat tas fram en självhjälphemsida. Den ska hjälpa äldre elever och föräldrar till att kunna agera mer självständigt efter projektet. Det görs genom att de ges verktyg för att sätta juridisk press på skolor och huvudmän samt att föra dialog för att nå samförståndslösningar. Föräldrar och elever med olika bakgrund och förkunskaper ska kunna tillgodogöra sig information kring elevers rättigheter i frågan om bristande tillgänglighet genom informationsfilmer.

Syftet är att:

  • Att fler barn och unga med funktionsnedsättning ska få tillgång till verktyg för att kunna kräva det stöd och de anpassningar som de har rätt till i skolan.
  • Att nå ut med kunskapen om att det är diskriminering när skolan inte följer skollagens krav om anpassningar.
  • Att fler elever ska få upprättelse för den diskriminering de har utsatts för.

 

 För mer information, kontakta oss på info@malmomotdiskriminering.se