Bostadsdiskriminering

 


Bakgrund
Att ha en egen bostad utgör en grundläggande förutsättning för att kunna vara delaktig i
samhället. Många känner till att diskrimineringslagen har ett skydd mot diskriminering inom
arbetslivet och i skolan, men få vet att det finns ett skydd mot diskriminering också på
bostadsmarknaden. MmD arbetar därför för att sprida kunskap om hur skyddet ser ut i syfte
att förebygga och motverka diskriminering.
Förbudet mot bostadsdiskriminering finns i 2 kap. 12 § diskrimineringslagen. Förbudet
innebär att den som tillhandahåller bostäder till allmänheten inte får diskriminera någon.
Det kan vara en hyresvärd, bostadsförmedling, bostadsrättsförening, mäklarfirma eller
fastighetsägare. Det spelar ingen roll om diskrimineringen har skett med avsikt eller inte.
Förbudet mot bostadsdiskrimineringen gäller inte när en privatperson hyr ut sin bostad.

 


Vårt arbete
MmD arbetar för att nå ut både till de som riskerar att utsättas för bostadsdiskriminering,
men också för att nå de personer som riskerar att utsätta andra för bostadsdiskriminering. Vi
har arbetat med frågan sedan år 2013. MmD har under projektåren fått in ett stort antal
ärenden vilket visar att bostadsdiskriminering är ett omfattande och vanligt problem.
Bostadsdiskriminering kan se ut på många olika sätt. Vi har sammanställt ett häfte med
information om bostadsdiskriminering och dess uttryck som du hittar här.

 


Diskrimineringstester
För att identifiera bostadsdiskriminering har MmD bland annat bedrivit
diskrimineringstester. Det är ett test som går ut på att undersöka om en person som faller
under en diskrimineringsgrund och söker en bostad blir likadant bemött som en person som
inte faller under diskrimineringsgrunden. Diskrimineringstester är ett första steg mot att
själv undersöka, samla bevis och agera mot diskriminering. För att personer själva ska kunna
utföra diskrimineringstester har MmD tagit fram en manual för vad man ska tänka på vid
diskrimineringstester. Manualen för diskrimineringstester finns att läsa här: Manual för diskrimineringstester

 


Förslag till förändring
Genom projektet och de ärenden som har inkommit till MmD har luckor i den svenska
lagstiftningen uppdagats. Det handlar om situationer som i praktiken utgör diskriminering,
men som inte omfattas av lagens skydd. MmD har sammanfattat de uppmärksammade
bristerna i den svenska diskrimineringslagstiftningen och gett förslag till förändringar i ett
brev riktat till dåvarande bostadsminister Mehmet Kaplan. MmD:s utgångspunkt är att
skyddet mot bostadsdiskriminering ska utökas till att motsvara det skydd som finns inom
arbetsliv och skola. Brevet går att läsa här: Brev till Mehmet Kaplan.

 


Har du frågor? Kontakta oss:
Ellen Forsblad, projektjurist i bostadsprojektet, ellen.forsblad@malmomotdiskriminering.se