Bostad

Bostad

Att ha en egen bostad utgör en grundläggande förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället. Många känner till att diskrimineringslagen har ett skydd mot diskriminering inom arbetslivet och i skolan, men få vet att det finns ett skydd mot diskriminering också på bostadsmarknaden. MmD arbetar därför för att sprida kunskap om hur skyddet ser ut i syfte att förebygga och motverka diskriminering.
Förbudet mot bostadsdiskriminering finns i 2 kap. 12 § diskrimineringslagen. Förbudet innebär att den som tillhandahåller bostäder till allmänheten inte får diskriminera någon. Det kan vara en hyresvärd, bostadsförmedling, bostadsrättsförening, mäklarfirma eller fastighetsägare. Det spelar ingen roll om diskrimineringen har skett med avsikt eller inte. Förbudet mot bostadsdiskrimineringen gäller inte när en privatperson hyr ut sin bostad.

Vårt arbete

MmD arbetar för att nå ut både till de som riskerar att utsättas för bostadsdiskriminering, men också för att nå de personer som riskerar att utsätta andra för bostadsdiskriminering. Vi har arbetat med frågan sedan år 2013. MmD har under projektåren fått in ett stort antal ärenden vilket visar att bostadsdiskriminering är ett omfattande och vanligt problem. Bostadsdiskriminering kan se ut på många olika sätt. Vi har sammanställt ett häfte med information om bostadsdiskriminering och dess uttryck som du hittar Ett häfte om bostadsdiskriminering.

Diskrimineringstester

För att identifiera bostadsdiskriminering har MmD bland annat bedrivit diskrimineringstester. Det är ett test som går ut på att undersöka om en person som faller under en diskrimineringsgrund och söker en bostad blir likadant bemött som en person som inte faller under diskrimineringsgrunden. Diskrimineringstester är ett första steg mot att själv undersöka, samla bevis och agera mot diskriminering. För att personer själva ska kunna utföra diskrimineringstester har MmD tagit fram en manual för vad man ska tänka på vid diskrimineringstester. Manualen för diskrimineringstester finns att läsa här: Manual för diskrimineringstester

Förslag till förändring

Genom projektet och de ärenden som har inkommit till MmD har luckor i den svenska lagstiftningen uppdagats. Det handlar om situationer som i praktiken utgör diskriminering, men som inte omfattas av lagens skydd. MmD har sammanfattat de uppmärksammade bristerna i den svenska diskrimineringslagstiftningen och gett förslag till förändringar i ett brev riktat till dåvarande bostadsminister Mehmet Kaplan. MmD:s utgångspunkt är att skyddet mot bostadsdiskriminering ska utökas till att motsvara det skydd som finns inom arbetsliv och skola. Brevet går att läsa här: Brev till Mehmet Kaplan.

Har du blivit utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden?

Baserat på intervjuer och erfarenheter från anmälningar om bostadsdiskriminering, har vi tagit fram ett informationsblad om hur diskriminering på bostadsmarknaden kan se ut, och vad som kan vara bra att tänka på om man vill anmäla diskrimineringen. Du kan läsa informationsbladet på svenska, engelska, persiska, arabiska, somaliska, polska, romani, arli och lovara. Se länk för de olika språken nedan. 
 

Rapport Rätten till bostad är en nyckel

Förebyggandet av bostadsdiskriminering sker på både på strukturell och individuell nivå. I den här projektrapporten delar MmD erfarenheter från samverkan med RIKC och romska föreningar samt en workshop med ansvarsbärare och forskare för att identifiera risker för och orsaker till diskriminering – och möjliga åtgärder.

Diskrimineringen på bostadsmarknaden är strukturell och komplex, och ger långtgående effekter på de personer och familjer som drabbas. Samverkan mellan bostadsbolag och röstbärare för boende och boendesökande är nödvändig för reella och träffsäkra åtgärder. Diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder bör därför omfatta även bostadsmarknaden. Projektet finansierades av delmos. Läs rapporten här: Rapport bostadsprojekt

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?