Publikationer

Publikationer

Att få plats som människa i en organisation

– aktiva åtgärder i praktiken

Detta är handboken till dig som söker inspiration i arbetet med aktiva åtgärder på din arbetsplats.  Boken har sin grund i praktiska erfarenheter av aktivt åtgärdsarbete inom olika verksamheter och ger både de juridiska ramarna och praktiska tips i form av metoder och case. Aktiva åtgärder är en process för att höja medvetenheten om diskrimineringsfrågor på arbetsplatsen. Hur kan vi både nå upp till diskrimineringslagens krav och arbeta för att skapa den faktiska förändring som lagen är tänkt att ge? I boken visar vi vad som behövs.

Beställ handboken

bok

Diskrimineringslagen inom hälso- och sjukvård

 – från princip till praktik

Författare: Karin Henrikz och Filippa Swanstein

I boken finns många exempel på faktiska situationer där författarna problematiserar, tydliggör eller prövar diskrimineringslagens gränser för att undersöka om en situation inom sjukvården är att se som diskriminering eller ej i rättslig mening. Boken är lämplig för yrkesverksamma samt studenter inom hälso- och sjukvård.

En ”trygg guide om diskriminering” skriver Läkartidningen i sin recension.

978-91-44-13896-1_01_Cover.indd

Diskrimineringslagen

 – från princip till praktik

 

Författare: Karin Henrikz och Filippa Swanstein

Denna nya, fjärde upplaga av Diskrimineringslagen – från princip till praktik föranleds av ny praxis och ändringar i lagen när det gäller aktiva åtgärder. Målgrupp för boken är studenter eller yrkesverksamma som verkar inom områden som berörs av diskrimineringslagen, såsom skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst samt personer med personalansvar

Rapport bostadsprojekt_jpeg_Sida_01

Rätten till bostad är en nyckel

Diskrimineringen på bostadsmarknaden är strukturell och komplex, och ger långtgående effekter på de personer och familjer som drabbas. I denna projektrapport delar Malmö mot Diskriminering erfarenheter från vår samverkan med RIKC (Romskt- informations och kunskapscenter), romska föreningar samt ansvarsbärare och forskare.  En slutsats är att samverkan mellan bostadsbolag och röstbärare för boende och boendesökande är nödvändig för reella och träffsäkra åtgärder. 

Skärmavbild 2022-10-07 kl. 14.45.53

Jag tror vi diskriminerar utan att vi ens tänker på det

– En intervjustudie

Vad säger bostadsbolag och bostadsförmedlare om bostadsdiskriminering och hur den kan motverkas? Intervjuerna i rapporten har genomförts av Emil Pull, lektor i samhällsplanering vid Malmö universitet, och Ana Marega, processledare på Malmö mot Diskriminering. I över tio år har Malmö mot Diskriminering gett råd och stöd till enskilda som drabbats av bostadsdiskriminering och arbetat för att fler ska känna till sina rättigheter. I denna rapport fokuserar vi för första gången på de ansvarsbärandes perspektiv.

 

Fråga barnet vad det behöver

– nyckeln för att uppnå kvalitet i åtgärder och beslut som rör barn och unga med funktionsnedsättning

Rapporten är en lägesrapport över barn och ungas upplevelser av bristande tillgänglighet i samhället.  I rapporten delar Malmö mot Diskriminering med sig av sin långa erfarenhet av att jobba mot diskriminering med barnrättsperspektivet i fokus. För att öka tillgängligheten och för att juridiken ska bli ett verkningsfullt verktyg krävs en attitydförändring och kunskapshöjande åtgärder kring barnkonventionen och funktionsrättskonventionen. Rapporten har tagits fram inom ramen för projektet Aktion som Metod, som finansieras av Allmänna Arvsfonden.

AMD - framsida med text - för skärm

Aktion mot Diskriminering

Aktion mot Diskriminering är en metodbeskrivning för arbete mot diskriminering. Boken riktar sig till organisationer, som liksom Malmö mot Diskriminering, arbetar med juridiken för samhällsförändring. Men även till organisationer och individer som verkar för barns och ungas rättigheter med hjälp av andra verktyg. Boken beskriver tre aktioner som genomfördes i projektet Aktion som metod, med stöd från Allmänna Arvsfonden. De fyra verktygskapitlen redogör i detalj för aktionernas innehåll. I slutet av varje avsnitt presenteras resultat, framgångsfaktorer och tips.  Det går utmärkt att hoppa mellan avsnitt och fördjupa sig i utvalda delar av boken.

Policy på riktigt

– Tips till föreningar för riktlinjer och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

En handledning till föreningar i hur de kan arbeta fram riktlinjer och rutiner på ett förankrat sätt, så att det verkligen blir gjort. Handledningen har tagits fram tillsammans med föreningarna IFK Simrishamn, MISO, Hassela Movement och Scen Österlen.

Framsida_rätt åt dig_stor

Rätt åt dig!

– En bok om din rätt att inte bli diskriminerad.

Rätt åt dig! förklarar hur diskrimineringslagens skydd funkar i bland annat skolan, på sjukhuset och i bostadsområdet genom berättelser som bygger på verkliga fall. Boken är framtagen efter samtal med unga mellan 11 till 18 år om deras erfarenheter av orättvisor och diskriminering.

Ett fåtal nytryck finns

Rätt åt dig trycktes första gången 2018 och har reviderats 2022. Beställ boken genom att maila info@malmomotdiskriminering.se 

Serves You Right!

– A book about your right to not be discriminated against

Serves you right! is an introduction to the Swedish Discrimination Act. The stories in the book are based on conversations with youth from 11 to 18 years old. Learn about how the law protects your rights in different areas of society such as your school, the hospital and in stores. Published 2019.

Kim berättar

– Om när det blev orättvist och dumt, och när det blev bra igen.

Kim och de i hans närhet råkar ibland ut för orättvisor. Den sortens orättvisor som också kallas för diskriminering. Det är tufft ibland men det mesta löser sig när Kim berättar för vuxna som han litar på. Boken är framtagen efter samtal med barn från 5 upp till 10 år om deras erfarenheter av orättvisor och diskriminering.

Boken kan beställas genom att maila  info@malmomotdiskriminering.se 

Kims Story_Sida_01

Kim's Story

– About when things were unfair. And when they got better again.

Sometimes, Kim and the people around him are treated unfairly. In fact, it is the kind of unfairness that is also known as discrimination. It can be difficult but most of the time things work out when Kim confides in adults that he trusts. This book is based on conversations with children from the ages 5 up to 10.

PraLin - Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan

PraLin - Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan

En verktygsbok som ger stöd, fakta och tips till skolpersonal på praktiskt arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering. PraLin har tagits fram av Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala i samverkan med Malmö mot Diskriminering.

Boken kan beställas genom att maila  info@malmomotdiskriminering.se 

PraLin_practical-toolkit-for-equal-rights_page_01

PraLin - Practical Toolkit for Equal Rights in Education

A toolkit offering support, tips and know-how to teachers and educators in the practical work to implement active measures against discrimination in education.

Det andra uppdraget: till försvar för skolans likabehandlingsarbete

Roos Tegner, Redaktörer: Ana Marega och Selma Gušić

Boken är slutsåld.