MmD DO-anmäler Rekryteringsmyndighetens antagningsförfarande till grundläggande militär utbildning (GMU)

Pressmeddelande:
Malmö mot Diskriminering (MmD) lämnar idag in en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO) gällande att antagningsförfarandet till GMU är diskriminerande mot personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Som det nuvarande antagningsförfarandet ser ut sållas personer som uppger sig ha någon typ av psykisk funktionsnedsättning bort redan i antagningsprocessens första steg. Deras ansökningar avskrivs direkt, utan att någon prövning har gjorts av de sökandes faktiska förutsättningar att klara av utbildningen.

Det kan finnas skäl att neka vissa personer antagning till GMU, om de rent faktiskt inte lever upp till de fysiska, psykiska och medicinska krav som ställs på militär personal. MmD har granskat Försvarsmaktens kravprofiler och medicinska bedömningsgrunder och finner där inget stöd för att alla diagnoser och variationer som ryms inom spektrumet ”psykiska funktionsnedsättningar” direkt innebär att man inte är tjänstbar inom försvaret.

– Att alla personer som uppger sig ha en psykisk funktionsnedsättning per automatik diskvalificeras från antagning utan hänsyn till deras individuella förutsättningar och kapaciteter utgör direkt diskriminering. Antagningsförfarandet är diskriminerande i sig. Alla sökande som har diskvalificerats på denna grund har därmed utsatts för otillåten diskriminering, oavsett vad en individuell bedömning skulle ha utmynnat i för beslut i det enskilda fallet, säger Hillevi Brandt, jurist på Malmö mot Diskriminering.

MmD hoppas att anmälan ska leda till att DO inleder tillsyn mot Rekryteringsmyndigheten, och på så vis få till stånd en förändring av antagningsförfarandet. Utredningen i MmD:s anmälan kan även användas som underlag för aktörer som för en enskilds räkning vill föra talan om diskrimineringsersättning i domstol.

 

Kontaktperson:MmDs logo
Hillevi Brandt
hillevi.brandt@malmomotdiskriminering.se
0702 – 30 44 02

Här är Anmälan med bilagor för utskrift eller nedladdning.