Aktiva åtgärder för ökad mångfald i arbetslivet

Tillsammans med Malmö stad genomför MmD en esf-förstudie med syftet  att internt i kommunen undersöka hinder för rekrytering och befordran. Här fokuserar vi på diskrimineringsgrunden etnicitet och chefsrekryteringar.  Mot bakgrund av denna empiri och analys kommer staden att, tillsammans med Malmö mot Diskriminering och förstudiens forskare, formulera strategier och metoder för att undanröja dessa hinder inom ramen för aktiva åtgärder.

Inom ramen för förstudien undersöks också hur staden kan utveckla sitt vidare förebyggande och främjande arbete mot diskriminering inom ramen för aktiva åtgärder.

Tillsammans med Malmö mot Diskriminering kommer staden att utveckla samverkansstrukturer och projektidéer för hur dessa strategier och metoder kan testas och implementeras i ett följande projekt.

Vill du veta mer om projektet?
Maila info@malmomotdiskriminering.se

EU_flagga_EurSocfond