Aktiva åtgärder för ökad mångfald i arbetslivet

Förstudie: Chefsrekrytering och etnicitet

Förstudien genomfördes under perioden maj 2021 – januari 2022. Tillsammans med Malmö stad genomförde Malmö mot Diskriminering en förstudie med stöd från Europeiska socialfonden, ESF. Förstudiens syfte var att internt i kommunen undersöka hinder för rekrytering och befordran. Fokus för studien var chefsrekryteringar och diskrimineringsgrunden etnicitet.  Mot bakgrund av empiri och analys kommer staden att, tillsammans med Malmö mot Diskriminering och förstudiens forskare, formulera strategier och metoder för att undanröja dessa hinder inom ramen för aktiva åtgärder.

Inom ramen för förstudien undersöktes också hur Malmö stad kan utveckla sitt vidare förebyggande och främjande arbete mot diskriminering inom ramen för aktiva åtgärder.

Tillsammans med Malmö mot Diskriminering kommer Malmö stad att utveckla samverkansstrukturer och projektidéer för hur dessa strategier och metoder kan testas och implementeras i ett följande projekt.

Vill du veta mer om vad som hänt efter projektet?
Maila info@malmomotdiskriminering.se

EU_flagga_EurSocfond