Forskningscirkel bostadsdiskriminering

MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor

Forskningscirkel: förebyggande arbete inom bostadssektorn

Från september 2022 till juni 2023 genomförde Malmö mot Diskriminering en forskningscirkel med fokus på det förebyggande arbetet inom bostadssektorn finansierat av MUCF. Cirkeln drevs i samverkan med en forskare på Universitet i Agder i Norge, och deltagare i cirkeln är tre bostadsbolag i Malmö, två intresseorganisationer inom hyresmarknaden samt två organisationer som representerar de enskilda boendes röster.

Upplägget för träffarna baseras på systematiken i bestämmelserna om aktiva åtgärder i tredje kapitlet i diskrimineringslagen – ett regelverk som påbjuder skolor och arbetsplatser att jobba systematiskt och förebyggande mot risker för diskriminering och hinder för lika rättigheter och möjligheter.

Malmö mot Diskriminering driver frågan om att regelverket om aktiva åtgärder ska implementeras även inom samhällsområdet bostad. Detta eftersom vi vet att bostaden är avgörande för ett värdigt liv. Diskrimineringen som sker inom bostadssektorn och framförallt hyresmarknaden bidrar till segregering av människor och sämre livsvillkor för enskilda som blir utsatta. Samtidigt sker mycket av diskrimineringen på ett strukturellt plan och är svår att bevisa och därmed få upprättelse genom individuella processer i domstol. I forskningscirkeln utforskar tillsammans, i samverkan mellan rättighetsorganisationer och ansvarsbärare, hur och när diskrimineringen uppstår och hur vi kan förhindra att den drabbar enskilda. Tre av parterna från fastighetsägarsidan har drivit piloter där de testat konkreta metoder för hur man kan arbeta för att minska riskerna för diskriminering på hyresmarknaden.

Malmö mot diskriminering har jobbat särskilt mot diskriminering inom bostadssektorn under tio år. Vi arbetar både på ett individuellt plan med juridiskt stöd och utbildning till enskilda som riskerar att bli utsatta för diskriminering och på ett strukturellt plan. Informationsblad och rapporter från vårt tidigare arbete mot bostadsdiskriminering finns att läsa här