Hantering av personuppgifter

Malmö mot Diskriminering (MmD) behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt att få information från oss på MmD om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi sparar och behandlar personuppgifter med enhetligt med GDPR, artikel 6.1.e och utifrån art. 9 1d GDPR.
Behandling är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. MmD är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. MmD behandlar uppgifter för att antingen bedriva medlemsverksamhet, hålla utbildningar/konferenser.
En del av de uppgifter som du lämnar i samband med kontakt med MmD kommer att ingå i vår interna statistik. Vi använder aldrig dina personuppgifter för andra ändamål utan ditt samtycke.
MmD lämnar inte ut dina personuppgifter till någon tredje part.
Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

 

Lagringstiden
Personuppgifter i och med utbildningar är tills det är genomfört och avslutat. Medlemsuppgifter sparar vi så länge medlemskapet fortgår.
Efter att vi har gjort detta raderas dina uppgifter. Vill du inte att vi skall ha kvar dina personuppgifter har du alltid rätt att begära att vi skall radera dem.

Dina rättigheter
Du har enligt svensk lag rätt att begära ut information om vilka personuppgifter MmD lagrar. Du har också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas (art. 15-18 GDPR). En begäran om något av detta ska skickas till MmD:s dataskyddsombud via mail: data@malmomotdiskriminering.se
Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen.

Kontaktuppgifter:

Malmö mot Diskriminering
Nobelvägen 36 C
214 33 Malmö

E-post: info@malmomotdiskriminering.se
Dataskyddombud: data@malmomotdiskriminering.se

Organisationsnummer: 802455-5867