Information om personuppgiftsbehandling i samband med rådgivning om diskriminering

Malmö mot Diskriminering (MmD) behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt att få information från oss på MmD om hur vi behandlar dina personuppgifter.

MmD är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. MmD har enligt art. 6 1b och art. 9 2f GDPR laglig grund för att behandla personuppgifter i samband med de anmälningar om diskriminering som inkommer till MmD.

Du är inte skyldig att lämna ut personuppgifter till oss och om MmD inte tar in ditt ärende för utredning så kan du vara anonym.

En del av de uppgifter som du lämnar i samband med anmälan till MmD kommer att ingå i vår interna statistik. Uppgifterna är då helt anonymiserade. Vi använder aldrig dina personuppgifter för andra ändamål utan ditt godkännande.

Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess och det är endast MmD:s jurister som har tillgång till dina personuppgifter. Övriga anställda och ideellt engagerade på MmD har inte tillgång dina personuppgifter.

Lagringstiden
Vid rådgivning så sparas endast dina kontaktuppgifter och de uppgifter du lämnat under den tid som det tar för oss på MmD att besvara dina frågor. Efter att vi har gjort detta raderas dina uppgifter. Vill du inte att vi skall ha kvar dina personuppgifter har du alltid rätt att begära att vi skall radera dem.

Dina rättigheter
Du har enligt svensk lag rätt att begära ut information om vilka personuppgifter MmD lagrar. Du har också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas (art. 15-18 GDPR). En begäran om något av detta ska skickas till MmD:s dataskyddsombud via mail: data@malmomotdiskriminering

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen.

Här kan du läsa om hantering vid utredning. 

Kontaktuppgifter:

Malmö mot Diskriminering
Nobelvägen 36 C
214 33 Malmö

E-post: info@malmomotdiskriminering.se
Dataskyddombud: data@malmomotdiskriminering.se

Organisationsnummer: 802455-5867