Information om personuppgiftsbehandling i samband med utredning av anmälan om diskriminering

MmD behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt att få information från oss på MmD om hur vi behandlar dina personuppgifter.

MmD är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Du är inte skyldig att lämna ut personuppgifter till oss. Men för att vi ska kunna utreda ditt ärende kommer vi att behöva få denna information från dig och vi vill att du ska känna dig trygg med att lämna ut sådana uppgifter till oss som vi behöver.

MmD har enligt art. 6 1b och art. 9 2f GDPR laglig grund för att behandla personuppgifter i samband med utredning av de anmälningar om diskriminering som inkommer till MmD.

De personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan till MmD används för utredning av ditt ärende och dina personuppgifter kommer även att ingå i vår interna statistik. Om vi rapporterar vår statistik till tredje part så är statistiken helt anonymiserad. Vi använder aldrig dina personuppgifter för andra ändamål utan ditt godkännande.

Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess och det är endast MmD:s jurister som har tillgång till dina personuppgifter. Övriga anställda och ideellt engagerade på MmD har inte tillgång dina personuppgifter.

Lagringstiden
MmD lagrar dina personuppgifter så länge ditt ärende inte är av avslutat hos oss. Efter att ditt ärende har avslutats sparar vi dina uppgifter fram tills 2 år efter det att ärendet har preskriberats enligt diskrimineringslagen. Vill du inte att vi skall ha kvar dina personuppgifter har du alltid rätt att begära att vi skall radera dem.

Dina rättigheter
Du har enligt svensk lag rätt att begära ut information om vilka personuppgifter MmD lagrar. Du har också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas (art. 15-18 GDPR). En begäran om något av detta ska skickas till MmD:s dataskyddsombud via mail: data@malmomotdiskriminering.se

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen.

 

Kontaktuppgifter:

Malmö mot Diskriminering
Nobelvägen 36 C
214 33 Malmö

E-post: info@malmomotdiskriminering.se
Dataskyddombud: data@malmomotdiskriminering.se

Organisationsnummer: 802455-5867