Information om personuppgiftsbehandling i samband med utredning av anmälan om diskriminering

Hantering av personuppgifter

Malmö mot Diskriminering behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt att få information från oss om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Malmö mot Diskriminering är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi har enligt art. 6 1b och art. 9 2f GDPR laglig grund för att behandla personuppgifter i samband med utredning av de anmälningar om diskriminering som inkommer till vår verksamhet.

Du är inte skyldig att lämna ut personuppgifter till oss och om vi inte tar in ditt ärende för utredning så kan du vara anonym. 

Vid rådgivning

Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess och det är endast Malmö mot Diskriminerings jurister som har tillgång till dina personuppgifter. Övriga anställda och ideellt engagerade i verksamheten har inte tillgång dina personuppgifter. 

En del av de uppgifter som du lämnar i samband med anmälan till Malmö mot Diskriminering kommer att ingå i vår interna statistik. Uppgifterna är då helt anonymiserade. Vi använder aldrig dina personuppgifter för andra ändamål utan ditt godkännande.

Lagringstiden

Vid rådgivning så sparas endast dina kontaktuppgifter och de uppgifter du lämnat under den tid som det tar för oss på MmD att besvara dina frågor. Efter att vi har gjort detta raderas dina uppgifter. Vill du inte att vi skall ha kvar dina personuppgifter har du alltid rätt att begära att vi skall radera dem.

Vid utredning

För att Malmö mot Diskriminering ska kunna utreda ditt ärende kommer vi att behöva få personuppgifter från dig och vi vill att du ska känna dig trygg med att lämna ut sådana uppgifter till oss som vi behöver. De personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan används för utredning av ditt ärende och dina personuppgifter kommer även att ingå i vår interna statistik. Om vi rapporterar vår statistik till tredje part så är statistiken helt anonymiserad. Vi använder aldrig dina personuppgifter för andra ändamål utan ditt godkännande.

Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess och det är endast Malmö mot Diskriminerings jurister som har tillgång till dina personuppgifter. Övriga anställda och ideellt engagerade har inte tillgång dina personuppgifter.

Lagringstiden

Malmö mot Diskriminering lagrar dina personuppgifter så länge ditt ärende inte är avslutat hos oss. Efter att ditt ärende har avslutats sparar vi dina uppgifter fram tills 2 år efter det att ärendet har preskriberats enligt diskrimineringslagen. Vill du inte att vi skall ha kvar dina personuppgifter har du alltid rätt att begära att vi skall radera dem.

Dina rättigheter

Du har enligt svensk lag rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi lagrar. Du har också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas (art. 15-18 GDPR). En begäran om något av detta ska skickas till Malmö mot Diskriminerings dataskyddsombud via mail: data@malmomotdiskriminering.se

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen.

Kontaktuppgiter

Malmö mot Diskriminering
Nobelvägen 36 C
214 33 Malmö

E-post: info@malmomotdiskriminering.se
Dataskyddombud: data@malmomotdiskriminering.se

Organisationsnummer: 802455-5867