Arbetet mot diskriminering på bostadsmarknaden

Mellan juli 2020 – april 2021 driver Malmö mot Diskriminering ett projekt om diskriminering på bostadsmarknaden och segregation, finansierat av myndigheter Delegationen mot Segregation (Delmos).

Projektet baserar sig på tidigare erfarenheter som MmD har fått genom att arbeta mot diskriminering på bostadsmarknaden sedan 2012. Då vi ser ett behov av att både förändra strukturer på bostadsmarknaden som bidrar till diskriminering, men även av att stärka individer som bär på rättigheter mot diskriminering, har vi valt att arbeta utifrån båda perspektiven i detta projekt.

Den delen som vi kallar rättighetsbärarperspektivet har som mål att utforma ett informationsblad om hur diskriminering på bostadsmarknaden kan gå till och vad som är bra att veta om man vill anmäla den, som ska översättas till 6 olika språk samt 3 dialekter på romani. För att utforma informationsbladet på ett sätt som är så tillgängligt som möjligt för den som behöver informationen har vi intervjuat 12 olika personer som tillhör den romska gruppen, en grupp med en påtaglig utsatthet för diskriminering när det gäller bostad.  Genom att intervjua enskilda individer har vi kunnat förstå diskrimineringen utifrån den enskildes erfarenheter och på så sätt hoppas vi kunna nå ut med informationen till fler individer. För att förstå perspektivet och kunna komma i kontakt med personer har vi samarbetat med Romskt informations- och kunskapscenter som är en del av Malmö stads kulturförvaltning. När informationsmaterialet är färdigställt kommer vi att sprida det till nyckelplatser eller personer där enskilda lätt kan ta del av informationen, exempelvis på RIKC’s kontor i Malmö.

Den andra delen av projektet är det strukturella perspektivet som berör intressenter på bostadsmarknaden. Det handlar dels om de intressenter som äger och hyr ut bostäder så som fastighetsägare och hyresvärdar (ansvarsbärare) men även de som befinner sig på den öppna bostadsmarknaden och kommer i kontakt med diskriminering, så som ideella organisationer (rättighetsbärare). Vi har samlat intressenter från både ansvarsbärarsidan och rättighetsbärarsidan i två workshops där vi diskuterar hur ett förebyggande arbete mot diskriminering på bostadsmarknaden kan se ut. Genom att samarbeta kan vi få in perspektiv från olika håll och hitta hållbara vägar att motarbeta diskriminering.  Under workshopparna kommer vi att använda oss av en metod som kallas Logical Framework Approach (LFA) där vi undersöker orsaker och konsekvenser till bostadsdiskriminering, för att sedan kunna hitta åtgärder som skulle kunna ligga till grund för ett gemensamt förebyggande arbete i konstellationen av olika intressenter.

Vår förhoppning är att vi kommer kunna fortsätta arbeta med diskriminering på bostadsmarknaden när det aktuella projektet tar slut för ett mer långsiktigt projekt, baserat på det förarbete och med de förtroendeband vi har skapat under det aktuella projektet. Innan april kommer informationsbladet publiceras så håll utkik efter det!

Om du är intresserad av att komma i kontakt med någon i projektet kan du maila till:
Melinda.sjunnesson@malmomotdiskriminering.se

Logo - Med stöd av Delegationen