Dialog för en jämlik bostadsmarknad

Dialog för en jämlik bostadsmarknad

Under 2020-2022 har vi arbetat vi mot diskriminering på bostadsmarknaden med finansiering från Delegationen mot Segregation (Delmos) i två olika projekt. Under det första projektet år 2020-2021 arbetade vi tillsammans med Romskt Informations- och kunskapscenter (RIKC) med fokus på de romska rättighetsbärarna. Vi tog fram ett informationsblad med information om hur diskriminering på bostadsmarknaden kan gå till, översatt till 5 olika språk samt 3 romska dialekter.  Vi anordnade även seminarier för fastighetsägare och andra aktörer på bostadsmarknaden som en del av det strukturella arbetet.

Under det andra projektet som hette Dialog för en jämlik bostadsmarknad (Djäbo), från juni 2021 – april 2022, fortsatte vi att rikta oss mot rättighetsbärare för att stärka egenmakten och mot ansvarsbärare för att åstadkomma strukturella förändringar. Under projektåret kommer fortskred vårt samarbete med RIKC för att stärka de romska rättighetsbärarna i kunskap och egenmakt om diskriminering. Vi påbörjade även ett närmare samarbete med Folkets hus i Rosengård samt Wadajir Förening. Under hösten hölls utbildningar för föreningsaktiva och enskilda om diskrimineringslagen med särskilt fokus på skola, socialtjänst och bostad. Utbildningarna var öppna för alla men riktade sig särskilt till föräldrar.

Vi fortsätter även vår strukturella påverkan med att jobba för dialog med fastighetsägare och andra intressenter för att förebygga diskriminering på bostadsmarknaden, enligt den aktiva åtgärdsmodellen som finns i diskrimineringslagens tredje kapitel. Vårt mål är att skapa ett tryggt rum där olika parter på bostadsmarknaden kan mötas och tillsammans arbeta fram metoder för att förebygga och minska diskriminering på bostadsmarknaden.

För närmare frågor om projekten: info@malmomotdiskriminering.se

Material från projekten

Jag tror vi diskriminerar utan att vi ens tänker på det

Vad säger bostadsbolag och bostadsförmedlare om bostadsdiskriminering och hur den kan motverkas? Intervjuerna i har genomförts av Emil Pull, lektor i samhällsplanering, och Ana Marega, processledare på Malmö mot Diskriminering. Läs intervjustudien

Rätten till bostad är en nyckel

En projektrapport från Malmö mot Diskriminering om förebyggande och främjande arbete mot bostadsdiskriminering. Samverkan mellan bostadsbolag och röstbärare för boende och boendesökande är nödvändig för träffsäkra åtgärder. Diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder bör därför omfatta även bostadsmarknaden. Läs rapporten 

Har du blivit utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden?

Informationsblad på olika språk. Kan laddas ned här

Logo - Med stöd av Delegationen