ETT LITET STEG PÅ VÄGEN MOT ATT GÖRA BARNKONVENTIONEN TILL LAG

 
Idag får Lagrådet* regeringens förslag om att göra barnkonventionen till svensk lag. Det är ett steg, på en långsam väg innan konventionen faktiskt kan bli lag. Regeringen har tidigare lovat att lagförslaget skulle träda i kraft 2018, men nu har datumet skjutits upp till år 2020.
 
Malmö mot Diskriminering ser att det är hög tid för ett barnrättsbaserat synsätt att få genomslag i Sverige. Sedan starten av projektet DiBU (Diskriminering mot Barn och Unga) för ett år sedan har MmD handlagt ett fyrtiotal diskrimineringsfall mot barn i Skåne.
Det handlar om barn och unga som upplevt diskriminering i sina bostadsområden, i skolor, inom idrottsföreningar och i kontakt med socialtjänsten. Det handlar om barn med funktionsvariationer som inte får det stöd i skola och förskola som de har lagstadgad rätt till – och om barn som upplevt diskriminering på grund av sin könsidentitet eller etnicitet.
En röd tråd i barnens berättelser är att vuxna gärna bortförklarar högst verkliga och smärtsamma kränkningar som de blivit utsatta för. ”Bry dig inte”, ”Det är bara på skoj”, ”De vet inte bättre” är exempel på hur det kan låta från de som har ansvaret. Barns möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda är mycket små. Och vuxnas förminskning av barns upplevelser är tyvärr en vanlig bidragande orsak.
 
Vi befinner oss tyvärr mycket långt ifrån en situation där varje enskilt barn ses och respekteras som en rättighetsbärare med unik personlighet, egna behov och personlig integritet. Det behövs en förändring av hur vuxensamhället ser på barn. Regeringen har ett stort arbete framför sig, för att försäkra att myndighetsutövare och rättstillämpare får den barnrättskompetens som är nödvändig för att så småningom kunna tillämpa barnkonventionen.
 
*Lagrådet är en myndighet där domare (och ibland före detta domare) i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen är medlemmar. De granskar viktiga lagförslag innan de lämnas till riksdagen, t.ex. för att se hur de stämmer överens med grundlagar. Sedan lämnas förslaget vidare till riksdagen som tar beslut om lagförslaget ska bli lag eller inte.