Låt Malmö vara en föregångare i kampen mot en ojämlik bostadsmarknad

Malmö mot Diskriminering (MmD) välkomnar Katrin Stjernfeldt Jammehs (S) och Roko Kursars (L) synsätt på bostaden som en social rättighet och inte en vara. Att kommunledningen beslutat att Malmö stad ska ansluta sig till FN:s initiativ The Shiftär ett utmärkt steg på vägen mot en jämlik bostadsmarknad. Låt Malmö stads bostadspolitik vara en föregångare, där enskildas behov får styra och där synen på bostaden som mänsklig rättighet sätter ramarna. Frågan är bara hur modig Malmö stad vågar vara?

 

Enligt Katrin Stjernfeldt Jammeh och Roko Kursar ska Malmö stads arbete med The Shiftutgå från ett samarbete med näringslivet i syfte att verka för ett bostadsbyggande i hela staden, för att åstadkomma en blandad stad med blandade upplåtelseformer. Men ett verksamt arbete med The Shift,för en jämlik bostadsmarknad, stannar inte vid åtgärder för bostadsbyggande.

 

Enligt bostadsforskaren Carina Listerborn har Sverige inte en generell bostadsbrist, utan en bostadsojämlikhet som är knuten till de ökande inkomst- och förmögenhetsklyftorna. Den selektiva bostadsbristen drabbar socioekonomiskt utsatta grupper mycket hårt, men problemen är större än att fattiga hushåll har svårt att få en bostad. Ett omfattande men ouppmärksammat problem är den diskriminering många individer utsätts för.

 

Det saknas i stort politiska röster, inlägg på debattsidorna eller initiativ för att uppmärksamma, motverka och förändra de strukturer, den okunskap och den lagstiftning som upprätthåller diskriminering på bostadsmarknaden. Bostadsdiskriminering sker i hela boendekedjan och kan medföra förödande konsekvenser för den enskilde, både känslomässigt och ekonomiskt.

 

MmD ger kostnadsfritt råd och stöd till individer som har utsatts för diskriminering. Vi möts av berättelser där enskilda vittnar om allt ifrån rasistiska trakasserier, till uppsägningar i strid med hyreslagen där motivet till uppsägningen har en koppling till en diskrimineringsgrund och upplevelser av att ha blivit bortvald i bostadskön på grund av namn eller hudfärg. I över hälften av ärenden som rör bostadsdiskriminering har barn blivit direkt eller indirekt påverkade av de diskriminerande händelserna.

 

De individärenden som inkommer till MmD synliggör problem på bostadsmarknaden som i andra sammanhang döljs. De här berättelserna måste få ta större plats. Det handlar inte om enskilda som råkat ut för en bedrövlig hyresvärd, utan om strukturella problem.

 

Kommuner har ett stort ansvar att axla i förhållande till bostadsojämlikhet och diskriminering, men också stor potential och tillgång till kraftfulla verktyg. Det krävs en kunnig och nytänkande kommun för att denna potential ska kunna realiseras. För att Malmö stad på allvar ska bidra till ett perspektivskifte så som The Shift, föreslår MmD följande åtgärder för att kunna skapa en bostadsstrategi för en bostadsmarknad fri från diskriminering:

 

Agera för kunskap.

  • Det finns ett stort behov av kunskapshöjande insatser. Hyresvärdar har enligt vår erfarenhet stora kunskapsluckor om diskrimineringslagen, trots att de har ett ansvar enligt lag gentemot bostadssökande och hyresgäster. Malmö stad och MKB samarbetar med fastighetsägare runt om i hela Malmö. Våga ställ krav på att hyresvärdarna utbildar sig, och erbjud kunskapshöjande insatser.

 

Skapa förutsättningar för samverkan.

  • Skapa ett forum där ansvarsbärande aktörer, så som hyresvärdar, får möjlighet att möta akademi, civilsamhälle och beslutsfattare för att tillsammans hitta vägar framåt. Malmö stad bör vara en drivande kraft i det arbete som krävs för att ta fram och implementera verksamma metoder mot diskriminering på bostadsmarknaden.

 

Var ett föredöme.

  • MKB har redan idag mer generösa uthyrningskriterier än många andra kommunala skånska bostadsbolag. Ett nästa steg är att, via ett ägardirektiv till MKB, uppdra bolaget att arbeta förebyggande mot diskriminering inom ramen för sin verksamhet. Genom att MKB intar en ledande roll kan bolaget visa vägen för både kommunala och privata bostadsbolag hur ett förebyggande arbete mot diskriminering kan se ut.

 

Med detta sagt vill MmD bjuda in Malmö stad till ett gemensamt arbete för en jämlik bostadsmarknad fri från diskriminering där vi vill vara en röst för alla Malmös boende och bostadssökande.