Låt Malmö vara en föregångare i kampen mot en ojämlik bostadsmarknad

Malmö mot Diskriminering (MmD) välkomnar Katrin Stjernfeldt Jammehs (S) och Roko Kursars (L) synsätt på bostaden som en social rättighet och inte en vara. Att kommunledningen beslutat att Malmö stad ska ansluta sig till FN:s initiativ The Shiftär ett utmärkt steg på vägen mot en jämlik bostadsmarknad. Låt Malmö stads bostadspolitik vara en föregångare, där enskildas behov får styra och där synen på bostaden som mänsklig rättighet sätter ramarna. Frågan är bara hur modig Malmö stad vågar vara?

 

Enligt Katrin Stjernfeldt Jammeh och Roko Kursar ska Malmö stads arbete med The Shiftutgå från ett samarbete med näringslivet i syfte att verka för ett bostadsbyggande i hela staden, för att åstadkomma en blandad stad med blandade upplåtelseformer. Men ett verksamt arbete med The Shift,för en jämlik bostadsmarknad, stannar inte vid åtgärder för bostadsbyggande.

 

Enligt bostadsforskaren Carina Listerborn har Sverige inte en generell bostadsbrist, utan en bostadsojämlikhet som är knuten till de ökande inkomst- och förmögenhetsklyftorna. Den selektiva bostadsbristen drabbar socioekonomiskt utsatta grupper mycket hårt, men problemen är större än att fattiga hushåll har svårt att få en bostad. Ett omfattande men ouppmärksammat problem är den diskriminering många individer utsätts för.

 

Det saknas i stort politiska röster, inlägg på debattsidorna eller initiativ för att uppmärksamma, motverka och förändra de strukturer, den okunskap och den lagstiftning som upprätthåller diskriminering på bostadsmarknaden. Bostadsdiskriminering sker i hela boendekedjan och kan medföra förödande konsekvenser för den enskilde, både känslomässigt och ekonomiskt.

 

MmD ger kostnadsfritt råd och stöd till individer som har utsatts för diskriminering. Vi möts av berättelser där enskilda vittnar om allt ifrån rasistiska trakasserier, till uppsägningar i strid med hyreslagen där motivet till uppsägningen har en koppling till en diskrimineringsgrund och upplevelser av att ha blivit bortvald i bostadskön på grund av namn eller hudfärg. I över hälften av ärenden som rör bostadsdiskriminering har barn blivit direkt eller indirekt påverkade av de diskriminerande händelserna.

 

De individärenden som inkommer till MmD synliggör problem på bostadsmarknaden som i andra sammanhang döljs. De här berättelserna måste få ta större plats. Det handlar inte om enskilda som råkat ut för en bedrövlig hyresvärd, utan om strukturella problem.

 

Kommuner har ett stort ansvar att axla i förhållande till bostadsojämlikhet och diskriminering, men också stor potential och tillgång till kraftfulla verktyg. Det krävs en kunnig och nytänkande kommun för att denna potential ska kunna realiseras. För att Malmö stad på allvar ska bidra till ett perspektivskifte så som The Shift, föreslår MmD följande åtgärder för att kunna skapa en bostadsstrategi för en bostadsmarknad fri från diskriminering:

 

Agera för kunskap.

  • Det finns ett stort behov av kunskapshöjande insatser. Hyresvärdar har enligt vår erfarenhet stora kunskapsluckor om diskrimineringslagen, trots att de har ett ansvar enligt lag gentemot bostadssökande och hyresgäster. Malmö stad och MKB samarbetar med fastighetsägare runt om i hela Malmö. Våga ställ krav på att hyresvärdarna utbildar sig, och erbjud kunskapshöjande insatser.

 

Skapa förutsättningar för samverkan.

  • Skapa ett forum där ansvarsbärande aktörer, så som hyresvärdar, får möjlighet att möta akademi, civilsamhälle och beslutsfattare för att tillsammans hitta vägar framåt. Malmö stad bör vara en drivande kraft i det arbete som krävs för att ta fram och implementera verksamma metoder mot diskriminering på bostadsmarknaden.

 

Var ett föredöme.

  • MKB har redan idag mer generösa uthyrningskriterier än många andra kommunala skånska bostadsbolag. Ett nästa steg är att, via ett ägardirektiv till MKB, uppdra bolaget att arbeta förebyggande mot diskriminering inom ramen för sin verksamhet. Genom att MKB intar en ledande roll kan bolaget visa vägen för både kommunala och privata bostadsbolag hur ett förebyggande arbete mot diskriminering kan se ut.

 

Med detta sagt vill MmD bjuda in Malmö stad till ett gemensamt arbete för en jämlik bostadsmarknad fri från diskriminering där vi vill vara en röst för alla Malmös boende och bostadssökande.

#metoo, aktiva åtgärder och normer – vad har det med kommunen att göra?

I samarbete med Kommunförbundet Skåne och Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg erbjuder vi en utbildningsserie under hösten. Utbildningarna riktar sig till de skånska kommunerna och kommer vara en kombination av kunskapshöjning och praktiskt planarbete. Det är möjligt att gå ett eller flera tillfällen.

 

Tillfälle 1: Kunskapscheck
Tid: 29/8 kl.9-12
Plats: Hotel Lundia, Knut den Stores torg 2, Lund
Vad vill du veta, vad behöver du veta, vad måste du veta? En crash course i vad
sexuella trakasserier, aktiva åtgärder, normer och diskriminering är. Och hur
hänger det ihop?

 

Tillfälle 2: Plansnickeri
Tid: 27/9 kl.9-12
Plats: Gasverksgatan 3a, 4:e vån. Kommunförbundet Skåne
Hur går vi från hyllvärmare till skillnad i praktiken? Hur för vi in lösningar i
befintliga planer? Hur gör vi plantillverkning och implementering attraktivt?

 

Tillfälle 3: Metodverkstad
Tid: 6/11 kl.9-12
Plats: Gasverksgatan 3a, 4:e vån. Kommunförbundet Skåne
Vilka metoder kan vi använda på APT eller liknande
verksamhetsutvecklingsforum för att sätta jämställdhet och likarättsarbete högt
på agendan? Hur görs en riskanalys av diskriminering på arbetsplatserna? Hur
används normkritik i praktikerna?

 

Tillfälle 4: Knytkalas – såhär har vi gjort!
Tid: 4/12 kl.9-12
Plats: Gasverksgatan 3a, 4:e vån. Kommunförbundet Skåne
#metoo, aktiva åtgärder och normer – vad har det med kommunen att göra? Vi
bjuder in till ett inspirerande knytkalas med lärande exempel från Skånes
kommuner.

 

Anmälan och mer information hittar du här:

#metoo, aktiva åtgärder och normer – vad har det med kommunen att göra?

 

PRESSMEDDELANDE

Malmö mot Diskriminering och Vittraskolorna AB har träffat förlikning i ärende om bristande tillgänglighet och direkt diskriminering

 

 

Föräldrarna till ett barn med Downs syndrom har anmält till Malmö mot Diskriminering att barnet utsatts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet och direkt diskriminering när barnet var elev på Vittraskolorna AB.

 

 

Efter att Vittraskolorna AB tagit del av föräldrarnas upplevelser och erfarenheter har friskolekoncernen framfört en ursäkt och betalar även en ersättning till barnet för det som inträffat motsvarande 30 000 kronor.

 

 

”För oss på Malmö mot Diskriminering och för familjen har det varit viktigt att få bekräftat från Vittraskolorna AB att man har uppmärksammat det som hände på skolan och att man har visat en vilja att arbeta för att inte andra barn ska utsättas för liknande situationer.” – säger Malmö mot Diskriminerings jurist Johanna Ingemarsson

 

 

Vittraskolorna AB har avstått från att uttala sig.

 

 

Kontaktperson

Johanna Ingemarsson

Tfn: 0701-971118

johanna.ingemarsson@malmomotdiskriminering.se

 

 

Johan Ekblad

Tfn: 070-2304495

johan.ekblad@malmomotdiskriminering.se

 

 

Pressmeddelandet som .pdf finns här.

 

Remissvar: Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad

Malmö mot Diskriminering är en av remissinstanserna för förslaget till ny ”Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad”.

 

I vårat remissvar är vi starkt kritiska på flera punkter och vi kan inte se hur den föreslagna utvecklingsplanen och dess innehåll ska kunna möta det aktiva arbete mot diskriminering som krävs i Malmö idag.

 

Malmö mot Diskriminering anser att det nya förslaget till utvecklingsplan är alltför kortfattat och allmänt hållet. Det är på det hela taget svårt att bedöma planens innehåll då den innehåller väldigt få konkreta mål och praktiska förslag på hur staden ska verka för lika rättigheter och möjligheter för alla. Malmö mot Diskriminering tolkar det nya förslaget till utvecklingsplan som en drastisk och oacceptabel ambitionssänkning.

 

Malmö mot Diskriminering föreslår att Malmö stad antingen behåller och reviderar den nuvarande utvecklingsplanen, eller att innehållet i den nu föreslagna planens samtliga avsnitt utvecklas och förtydligas. Det krävs i Malmö mot Diskriminerings mening en genomgripande omarbetning och utveckling av den nu föreslagna planen för att innebörden av de olika avsnitten ska framgå för en utomstående läsare och för att planen ska kunna anses leva upp till diskriminerings­lagens syften och bestämmelser.

 

I vårt remissvar är vi också väldigt tydliga med att Malmös föreningsliv är en stark resurs i arbetet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter och att vi förutsätter, vilket också framgår tydligt av den nuvarande utvecklingsplanen, att föreningslivet får vara delaktiga i arbetet framåt.

 

Malmö mot Diskriminerings svar på utredningen finns i sin helhet här: Remissvar från Malmö mot Diskriminering

Förlängd anmälningstid till seminariet om barn och ungas rätt till likabehandling i föreningsidrotten

Anmälningstiden förlängs till den 17 april. Hittills är tränare och ledare från 14 olika föreningar och organisationer anmälda till kvällen om Idrott & likabehandling.

 

Fler kan vi bli!  Lokalen har 60 platser så tveka inte om du är sugen på att lära dig mer om hur vi tacklar rasism och transfobi inom föreningsidrotten och blir mer inkluderande.

 

Skicka ett mail till sara.duarte@malmomotdiskriminering.se och skriv vilken förening du är aktiv i och om du har några allergier.

 

Välkomna till en kväll om barn och ungas rätt till likabehandling i föreningsidrotten

Malmö mot Diskriminering bjuder tillsammans med samarbetsorganisationerna Skåneidrotten, Rädda Barnen region syd och Bris syd in till denna kväll som riktar sig till organisationsledare och tränare!

 

På programmet:

  • Gäller diskrimineringslagen i föreningsidrotten?
  • Inspiration och strategier för att
    • motverka att barn blir utsatta för rasism
    • inkludera alla barn, oavsett kön och könsuttryck
  • Bris stödlinje för idrottsledare

 

Med:

Mehmet Culum, Skånes FF

Thomas Tecle, Skåneidrotten

Camilla Gisslow, Trans-Forming

Carro Håkanson, Bris

Anna Sonnsjö Andersson, MmD

 

När?

Onsdag 18 april

kl 16:30 – 20

 

Var?

Studio Malmö (Nordenskiöldsgatan 24)

I salen Satellit på entréplan

 

Kostnadsfritt! Det bjuds på fika och fralla

Anmäl dig senast den 11 april till
sara.duarte@malmomotdiskriminering.se

 

Här finns inbjudan i .pdf

PRESSMEDDELANDE

Regeringen har beviljat Malmö mot Diskriminering pengar i satsning mot bostadsdiskriminering

 

Regeringen har beslutat att bevilja Malmö mot Diskriminering (MmD) 500 000 kronor för ett fortsatt arbete mot bostadsdiskriminering. Projektet kommer att pågå under budgetåret 2018. Regeringen motiverar beslutet med att MmD har visat på stor kunskap och bredd i arbetet mot bostadsdiskriminering. Vidare bedöms MmD ha goda möjligheter att både öka och sprida kunskap om diskriminering på bostadsmarknaden – och därigenom skapa förutsättningar för en rättvisare bostadsmarknad i hela landet.

 

”Vi är mycket glada för beskedet vilket innebär att vi kan fortsätta det viktiga arbetet mot bostadsdiskriminering, och samtidigt förvalta erfarenheterna vi fått sedan arbetet ifrån drog igång 2013. Vi har länge varit ganska ensamma om att driva frågan och det är glädjande att regeringen väljer att prioritera vår satsning”, säger jurist Ellen Forsblad

 

Projektet ska under budgetåret 2018 och särskilt fokusera på att öka tillgången till råd och stöd för enskilda som har drabbats av bostadsdiskriminering, och att etablera forum för samarbete mellan olika aktörer på bostadsmarknaden.

 

Pressmeddelandet som .pdf

 

Kontaktperson
Jurist Ellen Forsblad
Tel: 072 501 90 09
E-mail: ellen.forsblad@malmomotdiskriminering.se