Malmö mot Diskriminering begär överprövning

Malmö mot Diskriminering begär överprövning av åklagarmyndighetens beslut att inte inleda förundersökning gällande ett hatbrott där en person upprepade gånger kallats för n-ordet.

 

MmD:s klient, H, anmälde 6 augusti 2013 till polisen i Malmö att en kollega vid flertalet tillfällen kallat honom neger, vilket rubricerades som förolämpning. H underrättades 24 oktober 2013 att åklagaren Mats Svensson beslutat att inte inleda förundersökning. Detta motiverades i sin helhet enligt följande:

 

”I dagens samhälle torde det råda en allmän uppfattning att ordet neger kan vara negativt laddat och att det därför är olämpligt att använda detta ord. Ordet i sig innehåller dock ingen sådan nedsättande eller kränkande värdering att det är ägnat att såra en annan persons självkänsla.”

 

Formuleringen i detta beslut var i sig kränkande för H, som blev mycket illa berörd och kände att hans anmälan inte togs på allvar. MmD finner det anmärkningsvärt att det i beslutet inte angetts något rättsligt stöd för bedömningen. Detta är i sig problematiskt, men i synnerhet då bedömningen är långt ifrån given utifrån det rättsläge som råder idag. MmD begär därför som ombud för H överprövning av beslutet.

 

”MmD ser det som ytterst problematiskt att åklagarmyndigheten, utan lagstöd, tar sig detta tolkningsföreträde speciellt med tanke på ordets bakgrund, de föreställningar som är förknippade med ordet och de känslor det väcker” säger MmD:s jurist Karin Henrikz.

 

Pressmeddelandet i sin helhet

Bilaga 1 – Begäran om överprövning

Bilaga 2 – Beslut om nedläggning

 

För mer information kontakta MmD på info@malmomotdiskriminering.se