Skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne

Skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden,
Region Skåne Ärende: 2019-POL000090
Översyn av regionala kunskapscentrum 

Malmö, 2021-02-11

Till Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne

Undertecknande organisationer vill på detta sätt framföra sin oro över förslaget om att ersätta Kunskapscentrum Migration och hälsa med en lokal samverkansgrupp (LSG). Vi har i dagsläget en god samverkan med KC Migration och hälsa, och ser att arbetet som påbörjades 2015 utvecklats och har god potential att förbättras ytterligare inom befintliga ramar.

Tyvärr ser vi att kunskapen om hur erfarenhet av migration påverkar hälsa, samt vilka rättigheter personer inom asylprocessen har, brister inom stora delar av den offentliga vården. Detta trots att migration i flera studier pekats ut som en riskfaktor för ohälsa och får anses vara ett område som behöver utvecklas för att stärka kompetensen inom vården, synliggöra och åtgärda hinder för tillgång till vård, med mera. I våra respektive organisationer möter vi otaliga exempel på både otrevligt bemötande av den aktuella målgruppen, och felaktiga bedömningar kring rätten till vård, i den offentliga vården. Vi lägger alla mycket tid och resurser på att hjälpa enskilda individer att få den vård de har rätt till, och vi har god nytta av kontakten med KC Migration och Hälsa i detta arbete, och ser stor potential i att fortsätta det arbete som påbörjats. KC Migration och Hälsa ger inte bara oss råd och stöd, utan är också en instans där Region Skåne kan få en samlad bild av situationen för målgrupperna.

Om målet för Region Skåne är likvärdig och jämlik vård ser vi att det finns mycket att arbeta med kring kunskapshöjning i offentliga vården i relation till människor med erfarenhet av migration. Vi har i sig inga synpunkter på hur Region Skåne väljer att organisera arbetet med detta, men en nedmontering av KC Migration och hälsa – där 14 anställda ersätts med en koordinator – signalerar en oroande nedprioritering av området. Vi hade istället önskat ett utökat samverkansarbete där vi kunnat utveckla vårt kunskapsutbyte och säkra en i högre grad jämlik och human vård i Skåne.

Vi ser en risk i att den plattform för samverkan som byggts upp monteras ner, när den egentligen borde utvecklas och bli ännu mer integrerad i kunskapsarbetet för anställda inom offentlig vård. Vi hade istället önskat ännu fler kontaktytor med vårdföreträdare, och hade sett fram emot en sådan utveckling där samverkan mellan KC Migration och hälsa och civilsamhället hade kunnat utökas till tvärprofessionella grupper där civilsamhälle och vårdgivare möts och delar erfarenhet och kunskap.

Med denna skrivelse vill vi uppmana politikerna i nämnden att se över konsekvenserna av det förslag som ligger på bordet och ytterligare utreda hur den offentliga vården kan garantera jämlik vård och öka kunskapen om vård av människor med erfarenhet av migration.
Vi står gärna till tjänst och berättar mer om vad vi ser, för den som vill. Kontaktperson Ann Norén, enhetschef Stadsmissionshälsan, Skåne Stadsmission. Telefon: 0732-542191.

Med vänlig hälsning,

Tinahåkan Jönsson, Malmö mot diskriminering
Ann Norén, Skåne Stadsmission
Elisabet Nidsjö, RFSL Rådgivningen Skåne
Mac Velasquez, SQI Syd
Joakim Månsson Bengtsson, Läkare i världen

Emma Skarpås, RFSU Malmö
Lina Cagerus Barucija, Rädda Barnens centrum för stöd och behandling
Bertil Åhnberg, Rädda Barnens distrikt i Skåne
Mira Björkegren, Ensamkommandes Förbund