Rätten till anpassningar vid examination ska prövas

Josefine tar kampen för studenters rättigheter oavsett funktionsförmåga.

Juridikstuderande Josefine Svahn Rolesen har stämt Lunds universitet för diskriminering på juristutbildningen. Målet handlar i grunden om hennes och andras studenters rätt att få anpassningar vid examination när sådant behov finns. Hittills har Josefine inför varje ny kurs behövt be om ett nytt beslut om anpassningar. På civilrättskursen under termin tre fick hon plötsligt inte anpassningen som hon behöver, trots att universiteten är skyldiga enligt lag att anpassa examinationssituationen för studenter med funktionsnedsättning.

I Josefine fall finns ett behov av att få förlängd tid vid examinationer och få längre examinationer uppdelade. Detta eftersom Josefine har en medfödd CP-skada som dels gör att det tar längre tid för Josefine än för andra studenter att skriva tentamen och dels att hon inte fysiskt klarar av att sitta i så många timmar som längre examina kräver. Beslut om denna typ av examination är idag ett beslut som fattas av varje enskild examinator i samband med varje kurs.

– Det är inte rimligt att vi studenter med behov av anpassning ska vara beroende av enskilda lärares välvilja för att kunna genomföra våra studier, förklarar Josefine Svahn Rolesen.

Kursansvarig erbjöd henne ett upplägg där hon skulle skriva halva tentamen samtidigt med de andra studenterna och den andra halvan flera veckor senare i samband med omtentamen.

– Upplägget är ogenomtänkt i detta fall. Ingen ska behöva dela upp sin examination med flera veckors mellanrum när man enkelt hade kunnat ge henne den anpassningen som hon behöver och har fått under tidigare kurser. Det hela har utgjort en orimlig påfrestning för min klient.På detta sätt slipper denna redan sårbara studentgrupp att leva i osäkerhet inför varje examinationstillfälle, säger ombud Johanna Ingemarsson från antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering. Ett universitet borde kunna ge Josefine och andra studenter i hennes situation ett generellt beslut om anpassningar som kan gälla på alla kurser under hela deras studietid.

Rättsfrågorna i det aktuella fallet är till stor del oprövade men grundfrågan är relativt enkel; att man har rätt till stöd, men inte får det.

– Det är av vikt att domstolarna tittar närmare på om Sverige lever upp till våra konventonsåtagande och diskrimineringslagen i praktiken, säger Ingemarsson.

Josefine har snart läst klart hela juristutbildningen och skriver just nu sitt examensarbete om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Hon siktar på att arbeta med den här typen av frågor i framtiden.

– Många frågar hur jag vågar stämma mitt universitet. Men om jag inte gör det när jag upplever att jag diskrimineras, vem ska då våga göra det? frågar Josefine Svahn Rolesen retoriskt.

Huvudförhandlingen börjar vid Lunds tingsrätt den 19 april klockan 9.15 och pågår under tre dagar.