Stoppa bostadsdiskrimineringen – skärp diskrimineringslagen!

Pressmeddelande 2015-10-15

 

Malmö mot Diskriminering (MmD) har under två års tid bedrivit ett projekt om bostadsdiskriminering. Som ett resultat av projektet har MmD i ett brev som MmD idag har skickat till bostadsminister Mehmet Kaplan föreslagit ett antal ändringar i diskrimineringslagen för att få stopp på den bostadsdiskriminering som sker. Brevet innehåller förslag att regeringen ska tillsätta en utredning med syfte att utreda bland annat följande lagändringar.

  • Inför förpliktelser där hyresvärdar och andra aktörer som förmedlar bostäder måste arbeta förebyggande emot bostadsdiskriminering
  • Ställ krav på fastighetsägare att ha ett kösystem
  • Tydliggör att hyresvärdar har ett ansvar att agera vid grannars trakasserier
  • Se över beslutet att bristande tillgänglighet inte är en form av bostadsdiskriminering
  • Utred om socio-ekonomisk ställning ska införas som diskrimineringsgrund
  • Förändra diskrimineringslagen så att den inte längre strider mot EU-rätten

I brevet ställer MmD även frågan om hur regeringen ska säkerställa att personer som utsätts för diskriminering på bostadsmarknaden får juridisk hjälp när Diskrimineringsombudmannen inte drivit ett enda ärende vidare till domstol eller förlikning som kommit in till myndigheten efter 2011. Det går att läsa mer om varje förslag för sig i  brevet till bostadsministern.

 

”Det är oerhört bekymmersamt att människor som utsätts för bostadsdiskriminering har en sådan liten möjlighet att få upprättelse. Lagen behöver skärpas och regeringen behöver svara på hur enskilda ska kunna få juridisk hjälp när de blivit drabbade.” 

Disa Nordling, ansvarig jurist över bostadsprojektet

 

Malmö mot Diskriminering (MmD)

MmD är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar för alla människors lika värdighet och rätt och med att förebygga och motverka diskriminering. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som bildades hösten 2010. MmD arbetar med kostnadsfri juridisk hjälp och stöd i diskrimineringsfrågor och med antidiskriminerande opinionsarbete. MmD har sitt uppdrag i förordning (2002:989) tillskillnad från Diskrimineringsombudsmannen (DO), som har sitt uppdrag i lag (2008:568).
Diskriminering på bostadsmarknaden

Ett tvåårigt projekt om diskriminering på bostadsmarknaden i Malmö som har finansierats med hjälp av medel från Malmö Stad och som har utförts med stöd av Hyresgästföreningen Södra Skåne. Mer info om projektet:    http://malmomotdiskriminering.se/bostadsprojektet

 

Kontaktperson Disa Nordling, ansvarig jurist

disa.nordling@malmomotdiskriminering.se

www.malmomotdiskriminering.se

Facebook: Malmö mot Diskriminering