Aktuellt

Angående Malmö mot Diskriminerings ärende rörande Julle och Veberöds AIF

 

MmD beslutade under sommaren 2018 att gå vidare och stämma Veberöds AIF för diskriminering, på grund av det beslut som fotbollsföreningen fattade i mars 2018 om att inte låta Julle få spela i föreningens fotbollslag för pojkar.

Beslutet att stämma föreningen föregicks av ca. 2 års dialog och kontakter med Veberöds AIF. Där MmD, som ombud för Julle, försökt få till en förändring och skapa förståelse för hur Julle påverkats av föreningens beslut. I mars 2018 fattade föreningen dock återigen beslut om att neka Julle att få spela i det lag som han känner sig hemma i. 

MmD anser att det är av stor vikt att lyfta frågan om hur könsnormer och okunskap leder till att transbarn utsätts för diskriminering. Att barn så långt som möjligt ska skyddas mot diskriminering och ha möjlighet att få upprättelse när diskriminering har skett borde vara en självklarhet.

Vi är oerhört tacksamma över att ha fått förtroendet att driva detta ärende. Samtidigt vet vi att Julle inte är ensam och att långt ifrån alla barn har möjlighet att få det stöd och den hjälp som behövs. MmD är idag en av få aktörer som kan ge juridiskt stöd i individuella ärenden och vi kan omöjligt täcka det behov som finns. Vi tvingas ständigt att säga nej till personer som vänder sig till oss. Detta är inte en fungerande ordning. För att principen om anti-diskriminering ska få genomslag så krävs det mer än ett uppmärksammat fall, det krävs att fler ska få möjlighet att få en rättslig prövning när diskriminering har skett.

Vår förhoppning är att detta ärende ska leda fram till en förändring för barn som är i samma situation som Julle. Vi hoppas också på att vi i framtiden kan bli fler aktörer som kan ge stöd och att resurser tillsätts för att fler ska få möjlighet att få upprättelse när diskriminering har skett.

PRESSMEDDELANDE: Malmö mot Diskriminering stämmer skola för bristande tillgänglighet

Malmö mot Diskriminering stämmer skola för bristande tillgänglighet eftersom skolan inte levt upp till skollagens regler om särskilt stöd
Malmö mot Diskriminering (MmD) får in många ärenden där skolor inte lever upp till de krav som ställs i skollagen om särskilt stöd. I flera av dessa ärenden har Skolinspektionen riktat kritik mot den enskilda skolan för att den inte följt lagen men trots det har stödet i skolan inte blivit tillräckligt för den enskilda elevens behov. Det enskilda barnet drabbas hårt av detta; i många fall får det konsekvenser för hela livet.

Om skolor inte följer de tillgänglighetskrav som finns i skollagen har elever sedan 2015 möjlighet att stämma sin skola för bristande tillgänglighet. Trots att det rör sig om ett oerhört vanligt förekommande problem har inte ett enda sådant ärende prövats sedan dess.

Malmö mot Diskriminering stämmer nu en skola för bristande tillgänglighet eftersom vi anser att det är av största vikt att skolorna börjar ta sitt ansvar i de här frågorna. Elever ska kompenseras för den diskriminering de utsätts för när skolor inte lever upp till de krav som finns.

”I varje ärende där en elev inte får det särskilda stöd som den har rätt till i skolan får det stora konsekvenser för det enskilda barnet. Det är oerhört viktigt att skolorna inser att de måste börja ta de här frågorna på större allvar och ser till att varje elev får det stöd som den har rätt till och att det sker skyndsamt” säger Malmö mot Diskriminerings jurist Disa Nordling

”Vi har haft bestämmelser om bristande tillgänglighet i vår lag sedan 2015 och ändå har inget sådant här ärende prövats av domstol. Med tanke på hur hårt det här drabbar det enskilda barnet är det viktigt att det inte stannar vid att skolor får kritik från Skolinspektionen. Att det döms ut diskrimineringsersättning i de här målen är både betydelsefullt för att det enskilda barnet ska känna upprättelse men innebär också en tydlig signal till skolorna” säger Malmö mot Diskriminerings jurist Karin Henrikz.


Kontaktperson:
Disa Nordling
disa.nordling@malmomotdiskriminering.se
Tel: 0767724800

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne söker praktikant!

Praktiken kommer att vara fokuserad på information och projekt, men innehållet kan anpassas beroende på praktikantens önskemål och intresse.
 
Mer information om Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne,  praktikannonsen och länk till ansökningsformuläret finns på deras hemsida: www.adbnorraskane.se.
 
 
Länken till ansökningsformuläret: https://goo.gl/forms/j7aW8RKgbw19Ks2x2
 
Annons som PDF

INSTÄLLD TELEFONTID

Idag är våran telefontid tyvärr inställd. Detta pågrund av att vi inte har någon av våra jurister på plats.

Nästa vecka har vi telefontiderna som vanligt: För barn & unga: Tisdagar mellan 15-18
För alla: Onsdagar mellan 10-14
040-6365140

MmD DO-anmäler Rekryteringsmyndighetens antagningsförfarande till grundläggande militär utbildning (GMU)

Pressmeddelande:
Malmö mot Diskriminering (MmD) lämnar idag in en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO) gällande att antagningsförfarandet till GMU är diskriminerande mot personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Som det nuvarande antagningsförfarandet ser ut sållas personer som uppger sig ha någon typ av psykisk funktionsnedsättning bort redan i antagningsprocessens första steg. Deras ansökningar avskrivs direkt, utan att någon prövning har gjorts av de sökandes faktiska förutsättningar att klara av utbildningen.

Det kan finnas skäl att neka vissa personer antagning till GMU, om de rent faktiskt inte lever upp till de fysiska, psykiska och medicinska krav som ställs på militär personal. MmD har granskat Försvarsmaktens kravprofiler och medicinska bedömningsgrunder och finner där inget stöd för att alla diagnoser och variationer som ryms inom spektrumet ”psykiska funktionsnedsättningar” direkt innebär att man inte är tjänstbar inom försvaret.

– Att alla personer som uppger sig ha en psykisk funktionsnedsättning per automatik diskvalificeras från antagning utan hänsyn till deras individuella förutsättningar och kapaciteter utgör direkt diskriminering. Antagningsförfarandet är diskriminerande i sig. Alla sökande som har diskvalificerats på denna grund har därmed utsatts för otillåten diskriminering, oavsett vad en individuell bedömning skulle ha utmynnat i för beslut i det enskilda fallet, säger Hillevi Brandt, jurist på Malmö mot Diskriminering.

MmD hoppas att anmälan ska leda till att DO inleder tillsyn mot Rekryteringsmyndigheten, och på så vis få till stånd en förändring av antagningsförfarandet. Utredningen i MmD:s anmälan kan även användas som underlag för aktörer som för en enskilds räkning vill föra talan om diskrimineringsersättning i domstol.

 

Kontaktperson:MmDs logo
Hillevi Brandt
hillevi.brandt@malmomotdiskriminering.se
0702 – 30 44 02

Här är Anmälan med bilagor för utskrift eller nedladdning.

Sommarstängt

Malmö mot Diskriminering har sommarstängt från den 2 juli till och med den 5 augusti.

 
Under denna period kommer vi därför inte ha möjlighet att svara i telefon eller kolla av mejlen. Mejlen kommer istället att besvaras i kronologisk ordning efter den 6 augusti. Så kommer vi återkomma till dig så fort som möjligt.

 

Råd och stöd

När vi har sommarstängt kommer vi ej ha möjlighet att ge råd och stöd. Tidsgränsen för att kunna ta upp ett diskrimineringsärende är 2 år från det att diskrimineringen skett. Om du ligger nära denna tidsgräns rekommenderar vi dig att ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen (DO).  DO nås på telefon 08-120 20 700.

 

Diskriminerad på jobbet?

Om du upplever dig ha blivit utsatt för diskriminering i arbetslivet är det först och främst ditt fackförbund du skall vända dig till. Om du inte är fackligt ansluten och frågan rör uppsägning eller avsked rekommenderar vi att du tar kontakt med DO då tidsgränserna för att kunna ta upp ett ärende, är korta inom arbetslivet. DO nås på telefon 08-120 20 700

 

Vi önskar er alla en riktigt fin sommar!

 

#metoo, aktiva åtgärder och normer – vad har det med kommunen att göra?

I samarbete med Kommunförbundet Skåne och Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg erbjuder vi en utbildningsserie under hösten. Utbildningarna riktar sig till de skånska kommunerna och kommer vara en kombination av kunskapshöjning och praktiskt planarbete. Det är möjligt att gå ett eller flera tillfällen.

 

Tillfälle 1: Kunskapscheck
Tid: 29/8 kl.9-12
Plats: Hotel Lundia, Knut den Stores torg 2, Lund
Vad vill du veta, vad behöver du veta, vad måste du veta? En crash course i vad
sexuella trakasserier, aktiva åtgärder, normer och diskriminering är. Och hur
hänger det ihop?

 

Tillfälle 2: Plansnickeri
Tid: 27/9 kl.9-12
Plats: Gasverksgatan 3a, 4:e vån. Kommunförbundet Skåne
Hur går vi från hyllvärmare till skillnad i praktiken? Hur för vi in lösningar i
befintliga planer? Hur gör vi plantillverkning och implementering attraktivt?

 

Tillfälle 3: Metodverkstad
Tid: 6/11 kl.9-12
Plats: Gasverksgatan 3a, 4:e vån. Kommunförbundet Skåne
Vilka metoder kan vi använda på APT eller liknande
verksamhetsutvecklingsforum för att sätta jämställdhet och likarättsarbete högt
på agendan? Hur görs en riskanalys av diskriminering på arbetsplatserna? Hur
används normkritik i praktikerna?

 

Tillfälle 4: Knytkalas – såhär har vi gjort!
Tid: 4/12 kl.9-12
Plats: Gasverksgatan 3a, 4:e vån. Kommunförbundet Skåne
#metoo, aktiva åtgärder och normer – vad har det med kommunen att göra? Vi
bjuder in till ett inspirerande knytkalas med lärande exempel från Skånes
kommuner.

 

Anmälan och mer information hittar du här:

#metoo, aktiva åtgärder och normer – vad har det med kommunen att göra?

 

PRESSMEDDELANDE

Malmö mot Diskriminering och Vittraskolorna AB har träffat förlikning i ärende om bristande tillgänglighet och direkt diskriminering

 

 

Föräldrarna till ett barn med Downs syndrom har anmält till Malmö mot Diskriminering att barnet utsatts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet och direkt diskriminering när barnet var elev på Vittraskolorna AB.

 

 

Efter att Vittraskolorna AB tagit del av föräldrarnas upplevelser och erfarenheter har friskolekoncernen framfört en ursäkt och betalar även en ersättning till barnet för det som inträffat motsvarande 30 000 kronor.

 

 

”För oss på Malmö mot Diskriminering och för familjen har det varit viktigt att få bekräftat från Vittraskolorna AB att man har uppmärksammat det som hände på skolan och att man har visat en vilja att arbeta för att inte andra barn ska utsättas för liknande situationer.” – säger Malmö mot Diskriminerings jurist Johanna Ingemarsson

 

 

Vittraskolorna AB har avstått från att uttala sig.

 

 

Kontaktperson

Johanna Ingemarsson

Tfn: 0701-971118

johanna.ingemarsson@malmomotdiskriminering.se

 

 

Johan Ekblad

Tfn: 070-2304495

johan.ekblad@malmomotdiskriminering.se

 

 

Pressmeddelandet som .pdf finns här.

 

Remissvar: Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad

Malmö mot Diskriminering är en av remissinstanserna för förslaget till ny ”Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad”.

 

I vårat remissvar är vi starkt kritiska på flera punkter och vi kan inte se hur den föreslagna utvecklingsplanen och dess innehåll ska kunna möta det aktiva arbete mot diskriminering som krävs i Malmö idag.

 

Malmö mot Diskriminering anser att det nya förslaget till utvecklingsplan är alltför kortfattat och allmänt hållet. Det är på det hela taget svårt att bedöma planens innehåll då den innehåller väldigt få konkreta mål och praktiska förslag på hur staden ska verka för lika rättigheter och möjligheter för alla. Malmö mot Diskriminering tolkar det nya förslaget till utvecklingsplan som en drastisk och oacceptabel ambitionssänkning.

 

Malmö mot Diskriminering föreslår att Malmö stad antingen behåller och reviderar den nuvarande utvecklingsplanen, eller att innehållet i den nu föreslagna planens samtliga avsnitt utvecklas och förtydligas. Det krävs i Malmö mot Diskriminerings mening en genomgripande omarbetning och utveckling av den nu föreslagna planen för att innebörden av de olika avsnitten ska framgå för en utomstående läsare och för att planen ska kunna anses leva upp till diskriminerings­lagens syften och bestämmelser.

 

I vårt remissvar är vi också väldigt tydliga med att Malmös föreningsliv är en stark resurs i arbetet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter och att vi förutsätter, vilket också framgår tydligt av den nuvarande utvecklingsplanen, att föreningslivet får vara delaktiga i arbetet framåt.

 

Malmö mot Diskriminerings svar på utredningen finns i sin helhet här: Remissvar från Malmö mot Diskriminering

Förlängd anmälningstid till seminariet om barn och ungas rätt till likabehandling i föreningsidrotten

Anmälningstiden förlängs till den 17 april. Hittills är tränare och ledare från 14 olika föreningar och organisationer anmälda till kvällen om Idrott & likabehandling.

 

Fler kan vi bli!  Lokalen har 60 platser så tveka inte om du är sugen på att lära dig mer om hur vi tacklar rasism och transfobi inom föreningsidrotten och blir mer inkluderande.

 

Skicka ett mail till sara.duarte@malmomotdiskriminering.se och skriv vilken förening du är aktiv i och om du har några allergier.